Porovnanie softvéru Adobe Čo používať a kde

Adobe Creative Suite (CS) je preruÅ¡en½ softvrov½ apartm¡n s grafick½m dizajnom, edit¡ciou videa a webov½mi v½vojov½mi zariadeniami, vyvinut½ spoločnosÅ¥ou Adobe Systems. Každ vydanie sa skladalo z niekoľk½ch aplik¡ci­ Adobe, ako je Photoshop, Acrobat, Premiere Pro alebo After Effects, InDesign a Illustrator, ktor½ sa stal Å¡tandardn½mi aplik¡ciami priemyslu pre mnoho grafick½ch konÅ¡trukčn½ch poz­ci­.

Posledn verzie kreat­vneho apartm¡nu, Adobe Creative Suite 6 (CS6), bola spusten¡ na uvoľňovacom podujat­ 23. apr­la 2012 a vydan¡ dňa 7. m¡ja 2012. CS6 bol posledn½ z Adobe Dizajnov n¡stroje, ktor majº byÅ¥ fyzicky odoslan ako Boxed softvr, pretože budºce vydania a aktualiz¡cie by boli doručen iba prostredn­ctvom stiahnutia.

Dňa 6. m¡ja 2013 Adobe ozn¡mila, že CS6 by bola poslednou verziou Creative Suite, [2] [3] [4] a že budºce verzie ich kreat­vneho softvru by boli k dispoz­cii len prostredn­ctvom ich Adobe Kreat­vny model predplatnho cloudu. Adobe tiež ozn¡mil, že bude pokračovaÅ¥ v podpore CS6 a poskytne by opravy ch½b a aktualiz¡cie zabezpečenia prostredn­ctvom ďalÅ¡­ch hlavn½ch aktualiz¡ci­ operačn½ch systmov Mac aj Windows (od roku 2013). [5] Kreat­vne bal­Äky sºpravy boli vytiahnut z Adobe Online Store v roku 2013, [6], ale boli st¡le k dispoz­cii na svojich webov½ch str¡nkach až do janu¡ra 2017 [7]

 • 1Applications
 • 2DISTCIE
 • 3HISTORY
  • 3.1Creative Suite 1 a 2 <
  • 3.2Creative Suite produkcia Studio <
  • 3.3MACROMEDIA STUDIOU
  • 3.4Creative Suite 3 <
  • 3.5Creative Suite 4
  • 3.6Creative Suite 5
   • 3.6.1CREATIVE AUDION 5.5

   obsah

   Adobe ozn¡mila, že už nebudº vyv­jaÅ¥ nov funkcie pre MUSE a ukončili technickº podporu v roku 2020. Pretože mnoh­ použ­vatelia hľadajº alternat­vy - tu sº 5, ktor odporºÄam.

   Squarespace

   NajlepÅ¡ie All-Around webov str¡nky Builder ... Adobe Muse nepriÅ¡iel s nimi tmy, nºti v¡s navrhnºÅ¥ vaÅ¡e webov str¡nky od nuly. Ktor½ vytvoril vytvorenie dobrho vyhľad¡vania webov½ch str¡nok s dlh½m procesom MUSE.

   Naopak, Squarespace m¡ 90 + profesion¡lne navrhnut Å¡abl³ny, ktor sº definovan ich sofistikovan½m vzhľadom a pocitom. Mysl­m si, že sº to najlepÅ¡ie, čo ponºkajº akºkoľvek webovº str¡nku Builder. Na rozdiel od Adobe Muse, Squarespace obsahuje webovº hostingovº službu spolu so svoj­m softvrom budovania webov½ch str¡nok.

   Squarespace nie je najjednoduchÅ¡­ na použ­vanie webov½ch str¡nok Creator - popisujem sk´r intuit­vne ako už­vateľsky pr­jemn. To by nemalo byÅ¥ problmom pre už­vateľov Adobe Muse Muse, ako je to st¡le v½razne menej zložit ako MUSE bola.

   WebFlow

   Vytvorenie webovej str¡nky nemus­ byÅ¥ komplikovan. ÄŒi už je to statick¡ informačn¡ str¡nka alebo zložitejÅ¡ia s videom, animovan¡ grafika a interaktivita, najd´ležitejÅ¡ou vecou je maÅ¥ dobr½ pl¡n. Akon¡hle ste nakreslite ºÄel a funkcie svojich webov½ch str¡nok, potom budovanie potrebuje spr¡vne webov str¡nky Builder n¡radie pre vaÅ¡e ciele. Adobe Creative Cloud ponºka n¡stroje od ľahko pre sofistikovan.

Pochopenie obrazových súborov pre tlač a web

V tejto príručke dobre pokrývajú typy obrazových súborov, ktoré sú všeobecne podporované webovými prehliadačmi a poskytnú prehľad, ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejšie formáty na použitie pre vaše stránky snímky.

Pochopenie obrazových súborov pre tlač a web
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.