Projektovanie princípov na vytváranie efektívnych zdrojov na učenie WebBased v geosšpecegancesity Michigan Ann Arbor, MI

Nem´Å¾ete pristupovaÅ¥ smartinsightscom

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

Akt­vne skenovanie charakterist­k zariadenia na identifik¡ciu. Použite presn ºdaje o geoloke. Ukladanie a / alebo pr­stup k inform¡ci¡m o zariaden­. Vyberte si personalizovan½ obsah. Vytvorte personalizovan½ obsah obsahu. MeraÅ¥ v½kon reklamy. Vyberte z¡kladn reklamy. Vytvorte personalizovan½ profil rekl¡m. Vyberte personalizovan reklamy. Aplikujte prieskum trhu s cieľom vytv¡raÅ¥ div¡kov pohľad. MeraÅ¥ v½kon obsahu. VyvinºÅ¥ a zlepÅ¡iÅ¥ produkty. Zoznam partnerov (dod¡vateľov)

tutori¡ly

 • home
 • VÅ¡etky rozdiely
 • IT rozdiely
 • lek¡rske rozdiely
 • vedeck rozdiely
 • >
 • kv­z
 • projekty
 • rozhovor q
 • f³rum
 • trning

Rozdiely

V tomto čl¡nku diskutujeme o v½znamn½ch rozdieloch medzi webovou str¡nkou a webovou str¡nkou, ktor¡ n¡m pom´Å¾e pochopiÅ¥ hodnotu oboch. To n¡m tiež pom´Å¾e pochopiÅ¥, kedy sa prehliadame webovº str¡nku a navig¡ciu prostredn­ctvom webovej str¡nky.

Ak¡ je webov¡ str¡nka?

 • tmy
  • tmy kurzu
  • atmosferick vedy
  • biogramovanie
  • ekol³gia
  • > Environment¡lna geol³gia
  • environment¡lna veda
  • geochmia
  • geodzie
  • geomorfol³gia
  • geofyzika
  • GIS / diaľkov sn­manie
  • hydrology / hydrogeol³gia
  • mineral³gia
  • oce¡nografia
  • paleontol³gia
  • petrology
  • planet¡rna veda
  • sediment¡rna geol³gia
  • p´da
  • Å¡truktur¡lna geol³gia
  • začlenenie spoločensk½ch problmov
  • kl­ma ZMENA
  • komplexn systmy
  • energia
  • etika a environment¡lna spravodlivosÅ¥
  • geol³gia a zdravie
  • nebezpečenstvo
  • verejn¡ politika
  • udržateľnosÅ¥
  • posilnenie v¡Å¡ho oddelenia
  • karirny rozvoj
  • rozmanitosÅ¥
  • posilnenie oddelen­
  • n¡bor Å¡tudentov
  • pr­pravok učiteľov
  • v½učbov tmy
  • biokomplexnosÅ¥
  • hlbok¡ zemina
  • > Early Earth <
  • Zemetrasenia <
  • Hydraulic Fraktºra
  • miner¡ly
  • doska tektoniky
  • rockov½ cyklus
  • tsunami
  • sopky
  • Voda
  • počasie
  • učebn prostredie
  • intro geoscience
  • k12
  • online v½učba
  • V½učba v terne
  • dvojročn vysok Å¡koly
  • mestsk½ch Å¡tudentov
  • zv½Å¡enie vaÅ¡ej v½učby
  • afekt­vna domna
  • HODNOTENIE
  • dizajn kurzu
  • d¡ta, simul¡cie, modely
  • gefotografia
  • metacognition
  • li>
  • ngss
  • online hry
  • rieÅ¡enie problmov
  • kvantitat­vne zručnosti
  • sadzby a čas
  • Servisn učenie
  • priestorov myslenie
  • vyučovacie met³dy
  • v½učba s videom
  • undergrad v½skum
  • vizualiz¡cia

  Å truktºra vaÅ¡ich str¡nok určuje, ak jednoduch je pre použ­vateľov navigovaÅ¥ vaÅ¡e str¡nky a n¡jsÅ¥ inform¡cie, ktor hľadajº. Tento čl¡nok vysvetl­, prečo je Å¡truktºra lokality d´ležit¡ pre dizajnrov a ako dizajnri m´Å¾u vytvoriÅ¥ efekt­vne Å¡truktºry lokality.

  ÄŒo je Å¡truktºra webov½ch str¡nok?

  Å¡truktºra vaÅ¡ej str¡nky je, ako sº r´zne str¡nky na vaÅ¡ich str¡nkach prepojen a ich hierarchia. Je to, ako sº inform¡cie na vaÅ¡ej str¡nke organizovan a prezentovan. Dobr¡ Å¡truktºra webov½ch str¡nok uľahčuje jednoduchº navig¡ciu pre už­vateľov aj prehľad¡vačov, ktor zlepÅ¡ujº SEO Ranking vaÅ¡ich webov½ch str¡nok.

  Prečo je Å¡truktºra webov½ch str¡nok d´ležit¡ pre dizajnrov?

  šlohou dizajnra je vytvoriÅ¥ webovº str¡nku, ktor¡ m¡ veľk½ UX a je ľahko ovl¡dateľn½. Veľk¡ Å¡truktºra webov½ch str¡nok zlepÅ¡uje použiteľnosÅ¥ alebo už­vateľskº pr­vetivosÅ¥ vaÅ¡ich webov½ch str¡nok t½m, že je to jednoduch pre použ­vateľov n¡jsÅ¥ to, čo hľadajº. Ak chcete vytvoriÅ¥ Å¡truktºru webovej str¡nky, mus­te mapovaÅ¥, ako budete organizovaÅ¥ obsah na vaÅ¡ej str¡nke (domovsk¡ str¡nka, kateg³rie, individu¡lne str¡nky, blogov pr­spevky).

  Ako si vybraÅ¥ najlepÅ¡iu Å¡truktºru pre vaÅ¡e webov str¡nky

  Z¡kladn½ princ­p vo veľkej Å¡truktºre webov½ch str¡nok je informačn¡ architektºra (IA). IA zabezpečuje, že obsah je organizovan½, Å¡truktºrovan½ a ºÄinne a d´sledne označen½. Ak chcete vytvoriÅ¥ najlepÅ¡iu informačnº architektºru pre vaÅ¡e webov str¡nky, mus­te zv¡Å¾iÅ¥ nasledujºce faktory:

Prosím čakajte...

Web Development má dlhú cestu priamo zo svojej statickej na dynamickú verziu. Majitelia webových stránok sa snažia splniť tzv. Zvyšujúci sa dopyt ...

Prosím čakajte...
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.