Správne formáty súborov a veľkosti obrázkov pre web design

Vyberte spr¡vny form¡t obrazu

Prv¡ ot¡zka, ktorº by ste sa mali p½taÅ¥, je, či je obraz, v skutočnosti potrebn½ na dosiahnutie efektu, ktor½ ste po. Dobr½ dizajn je jednoduch½ a vždy prinesie najlepÅ¡­ v½kon. Ak m´Å¾ete eliminovaÅ¥ zdroj obrazu, ktor½ často vyžaduje veľk½ počet bajtov v porovnan­ s HTML, CSS, Javascript a ďalÅ¡ie akt­va na str¡nke, potom je to vždy najlepÅ¡ia stratgia optimaliz¡cie. To povedal, dobre umiestnen½ obraz m´Å¾e tiež komunikovaÅ¥ viac inform¡ci­ ako tis­c slov, takže je na v¡s, aby ste naÅ¡li tºto rovnov¡hu.

Ak ste niekedy zist­te, že k³dovanie textu v obraze akt­v, zastaviÅ¥ a prehodnotiÅ¥. Veľk¡ typografia je rozhodujºca pre dobr½ dizajn, branding a čitateľnosÅ¥, ale text-in-Images prin¡Å¡a chudobn½ už­vateľsk½ z¡Å¾itok: text nie je voliteľn½, nie prehľad¡vateľn½, nie zvčšiteľn½, nie je pr­stupn½, a nie je priateľsk½ pre zariadenia s vysokou DPI. Použitie webov½ch fondov vyžaduje vlastnº sadu optimaliz¡ci­, ale rieÅ¡i vÅ¡etky tieto obavy a je vždy lepÅ¡ou voľbou pre zobrazenie textu.

Vyberte prav½ form¡t obrazu #

Naopak, vektorov obrazy sº vyroben z riadkov, tvarov a miest cesty. Inform¡cie pre vektory nie sº uložen v pixeloch. Sk´r sº uložen v matematick½ch pokynoch Å¥ahania, ktor sº ºplne nez¡visl od pixelu. Alex Walker to d¡va veľmi dobre, ako sa vzÅ¥ahuje na SVG, najobľºbenejÅ¡­ vektorov½ form¡t pre web, nasledovne:

Nie ste schopn­ pristupovaÅ¥ k strednici

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

na webe.

Ide¡lne form¡ty obrazov½ch sºborov z¡visia od toho, ako sa použijº online. Snaž­te sa uÅ¡etriÅ¥ priestor a zlepÅ¡iÅ¥ čas nač­tania? Potrebujete vysokº kvalitu, upraviteľn½ obr¡zok? Chcete anim¡ciu?

jpg / jpeg

Existujº tri form¡ty sºborov pre grafiku použ­vanº na webe: JPG, GIF a PNG. Každ½ z t½chto form¡tov sºborov je navrhnut½ so Å¡pecifick½m ºÄelom na mysli, takže je d´ležit pochopiÅ¥ rozdiely, keď ich použ­vame na naÅ¡ich webov½ch str¡nkach.

jpg

Form¡t obrazu JPG bol navrhnut½ tak, aby efekt­vne skladujte a komprimoval realistick obr¡zky a umeleck diela (vo farbe aj odtierke). Form¡t JPG rob­ veľmi dobrº pr¡cu komprimovania obr¡zkov s množstvom farieb a grad¡ci­ vo farb¡ch. MyslieÅ¥ na jpg ako vysoko stlačenº fotografiu.

Pri ukladan­ obr¡zkov vo form¡te JPG m´Å¾ete vybraÅ¥ ºroveň kompresie na vyrovnanie veľkosti sºboru a kvalitu obrazu. VeľkosÅ¥ sºboru priamo sºvis­ so skutočnou veľkosÅ¥ou (v pixeloch) obr¡zka. Včšia veľkosÅ¥ pixlov bude vždy viesÅ¥ k včšej veľkosti sºboru.

gif a png

Form¡ty obrazu GIF a PNG použ­vajº to, čo sa naz½va "index-farba". Uchov¡vajº minimalizovanº paletu farieb v obrazovom sºbore a tlačidl¡ch, kde tieto farby by mali byÅ¥ umiestnen v obraze. VeľkosÅ¥ sºboru pre obr¡zky GIF a PNG sa vo vÅ¡eobecnosti t½kajº počtu použit½ch farieb. Commons počet farieb sº: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

Form¡ty obrazov½ch obr¡zkov GIF a PNG sº ide¡lne pre obr¡zky s ploch½mi farbami (žiadne gradienty) a pevn hrany. Bežn pr­klady t½chto typov obr¡zkov sº log¡, logotypy a ilustr¡cie bez gradientov.

Ako pr­klad použite dobr logo potrav­n. To mus­ byÅ¥ obrazov½ sºbor, pretože použ­vame fantastick½ typ a tiež grafiku jablka namiesto a. Chceme, aby sa naÅ¡e logo sedel na svetlom zelenej farbe pozadia. Tu je naÅ¡a farba pozadia, ktorº uklad¡me logo.

Zstraňovacie webP podporuje transparentnosÅ¥ (tiež zn¡my ako alfa kan¡l) za cenu len 22% ďalÅ¡­ch bajtov. V pr­pade pr­padov, keď je pr­pustn¡ stratov¡ kompresia RGB prijateľn¡, stratov½ WebP tiež podporuje transparentnosÅ¥, zvyčajne poskytuje 3 — menÅ¡ie veľkosti sºborov v porovnan­ s PNG.

Obr¡zky na webe prich¡dzajº v mnoh½ch form¡toch, ako sº JPEG, GIFS, PNGS a ďalÅ¡ie. V skutočnosti existuje toľko akronymov, ktor ich sledujº, m´Å¾u byÅ¥ komplikovan - nikdy nevad­ zistiÅ¥, čo je najlepÅ¡­ form¡t obrazu na použitie na vaÅ¡ich webov½ch str¡nkach. T¡to pr­ručka preskºma v½hody JPEG vs PNG vs GIF.

Je d´ležit, aby sa do tejto veci dali určitº, pretože form¡ty, ktor použ­vate pre obr¡zky vaÅ¡ej str¡nky, majº vplyv. Niektor typy grafiky vyzerajº lepÅ¡ie a nezaberajº toľko ºložnho priestoru, ktor½ preklad¡ na lepÅ¡­ v½kon bez straty v kvalite.

Ak je obsah kr¡Ä¾om, obrazy sº rovnako silnou kr¡Ä¾ovnou na marketingovom tr³ne. VedieÅ¥, ktor½ form¡t obrazu na v½ber na webe je nevyhnutnou sºÄasÅ¥ou rozvoja a udržiavania dobr½ch postupov dizajnu. Hoci včšina form¡tov obrazu sa zobraz­ v poriadku na webe, pochopenie z¡kladn½ch siln½ch a slab½ch str¡nok t½chto obrazov½ch form¡tov zv½Å¡i vaÅ¡u d´veru v schopn­ rozhodnºÅ¥, čo je najlepÅ¡ie v každej situ¡cii. Pozrime sa na Å¡tyri z najbežnejÅ¡­ch form¡tov obrazu a ako si vybraÅ¥ spr¡vny form¡t obrazu zakažd½m.

JPG je sn¡Ä najbežnejÅ¡­ form¡t obrazu použ­van½ na webe. Je to veľmi kompatibiln a m´Å¾e sa pochv¡liÅ¥ mal½m množstvom sºboru s veľmi m¡lo v½raznou stratou kvality. JPG sº komprimovan pomocou toho, čo sa naz½va "stratov¡" kompresia, čo znamen¡, že vždy existuje strata kvality, keď uÅ¡etr­te. T¡to strata je obzvl¡Å¡Å¥ viditeľn¡ na texte a mal½ch detailoch. Zn¡my ako "artefakty", t¡to strata v kvalite sa jav­ ako mal, blokov prvky. Pozrite sa na rozdiel v nasledujºcom porovnan­, najm okolo podrobn½ch hr¡n kvetinov½ch l­stkov.

Kompresia JPG je st¡le optimalizovan¡ pre fotografie, takže artefakty prakticky neviditeľn do voľnho oka. Ale nezabudnite: Zakažd½m, keď je fotografia znovu uložen¡, počet artefaktov sa zv½Å¡i. Je to vždy dobr½ n¡pad, aby ste si ponechali k³piu p´vodnej fotografie je "bezstratov½" kompresn½ form¡t.

UložiÅ¥ DPI (DOTS PER INCH) a sº st¡le bežn½m form¡tom pre použitie tlače. AvÅ¡ak, oni nepodporujº transparentn pozadie a nem´Å¾u byÅ¥ ľahko vrstven s in½mi prvkami. Pri ukladan­ fotografick½ch obr¡zkov je JPG určite vaÅ¡a najlepÅ¡ia st¡vka versus bezstratov¡ form¡t, ako napr­klad PNG. Nižšie uveden½ pr­klad zn¡zorňuje žiadny viditeľn½ vizu¡lny kontrast. VeľkosÅ¥ sºboru vÅ¡ak zdvojn¡sobuje veľkosÅ¥.

PNG je ďalÅ¡­m veľmi čast½m a vÅ¡estrann½m obrazov½m form¡tom nach¡dzajºcim sa na webe dnes. Ch½baÅ¥ sa "bezstratov½" kompresiu, m´Å¾ete uložiÅ¥ pNG a nestr¡cajte žiadnu kvalitu. AvÅ¡ak, t¡to v´Ä¾a (vo včšine pr­padov) prin¡Å¡a veľmi veľkº veľkosÅ¥ sºboru. PNG nie je možnosÅ¥, keď pr­de na tlač, pretože nepodporuje 4-farebn½ (CMYK) proces. PNG je najlepÅ¡­ form¡t pre screenshoty a včšina poč­tačov uÅ¡etr­ screenshoty automaticky ako pNG. Kompresia PNG je optimalizovan¡ pre grafick obr¡zky a obr¡zky, ktor použ­vajº menej ako 16 farieb. Ak n¡s sledujete na Facebooku, ste obozn¡men­ s naÅ¡imi typmi t½Å¾dňa. T¡to grafika sa uložia ako PNG. VÅ¡imnite si rozdiel medzi verziou PNG a verziou JPG.

GIF je teraz rastºca sila na webe. Tento form¡t je vynikajºcou voľbou pre obmedzen farebn obr¡zky, ktor musia byÅ¥ mal. Fotografie a plnofarebn obr¡zky uložen vo form¡te GIF budº prin¡Å¡aÅ¥ vysok ºrovne kompresie s v½raznou stratou v kvalite.

Jedinečn¡ vlastnosÅ¥ form¡tu GIF je jeho schopnosÅ¥ byÅ¥ animovan½. Aj keď t¡to funkcia sa v posledn½ch rokoch zn­Å¾ila, jemn¡ a ºÄeln¡ anim¡cia s obrazom GIF m´Å¾e priniesÅ¥ len spr¡vne množstvo pozornosti na v½zvu na akciu alebo inº udalosÅ¥ na vaÅ¡ej str¡nke.

Acodez je multi-medzin¡rodnej ocenenej digit¡lnej agentºry, s kancel¡riami v Gurgaon, Bombaji, Bangalore a Calicut v Indii. Začal v roku 2011, Acodez m¡ viac ako 600 spokojn½ch z¡kazn­kov, ktor­ sa Å¡­ria v 70+ krajin¡ch.

Acodez z­skal viac ako 12 medzin¡rodn½ch ocenen­, sºÅ¥ažiacich s najlepÅ¡­mi agentºrami na svete. Tieto uznania, ktor predložili popredn odvetvov združenia vo svetovom st¡nku na naÅ¡ej tvorivosti, technick zručnosti a normy kvality.

Ponºkame Å¡irokº Å¡k¡lu služieb na uspokojenie niektorho z vaÅ¡ich webov½ch, mobiln½ch alebo digit¡lnych marketingov½ch požiadaviek. Buďte to prostredn­ctvom tvorivosti naÅ¡ich n¡vrhov, použ­vania najnovÅ¡­ch technol³gi­ alebo dodržiavania najlepÅ¡­ch postupov priemyslu, vždy im prosperujeme dodaÅ¥ rieÅ¡enia svetovej triedy naÅ¡im klientom.

Na Acodez, sme posadnut½ kvalitnou. A ver­me, že rovnak½ d´vod n¡m urobil ide¡lnu voľbu pre stovky spokojn½ch z¡kazn­kov na celom svete - 70+ kraj­n, ako teraz, rozptie cez vÅ¡etk½ch 6 kontinentov.

Naozaj pochopíte, ako vaši zákazníci si kúpite?

B2B Nákupné rozhodnutia Čoraz viac stopa komplexných ciest, ktoré spochybňujú dlhodobé praktiky mnohých predajných organizácií.

Naozaj pochopíte, ako vaši zákazníci si kúpite?
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.