8 pravidiel pre úspešnú webovú stránku elektronického obchodu

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

Elektronick½ obchod Web Design nie je len o tom, ako vyzer¡ webov¡ str¡nka, ale ako to funguje. šspeÅ¡n e-commerce Store Design zlºÄenia konverzie stratgie, vizu¡lny dizajn a technick inžinierstvo na vytvorenie jednoduchho a hladkho z¡Å¾itku na n¡kupy.

Nastavenie obchodu elektronickho obchodu je vzruÅ¡ujºcim krokom v podnikan­. Ak vÅ¡ak chcete pril¡kaÅ¥ t½ch online z¡kazn­kov a previesÅ¥ prehliadače na kupujºcich, je potrebn to urobiÅ¥ spr¡vne. Tu je 12 z¡kladn½ch atribºtov akºkoľvek str¡nku, ktor¡ pred¡va by sa mala pochv¡liÅ¥.

Podľa Å¡tºdie AKAMAI, 40% n¡vÅ¡tevn­kov sa opust­ webovº str¡nku, ak to trv¡ viac ako 3 sekundy. Okrem toho 14% začne nakupovaÅ¥ na inom mieste, ak sº zaÅ¥aženia str¡nky pomal a 23% prestane nakupovaÅ¥ alebo od­sÅ¥ z poč­tača.

Aby ste zabezpečili, že ste udržali vysokº r½chlosÅ¥ vaÅ¡ej str¡nky, existuje niekoľko vec­, ktor m´Å¾ete urobiÅ¥, vr¡tane: držaÅ¥ sa jednoduchho dizajnu; Použitie kompresie GZIP na zn­Å¾enie veľkosti sºboru; Povolenie ukladania do prehliadača; Minimaliz¡cia použitia pluginov a presmerovania.

Pre mnoh podniky sº ich webov str¡nky prv½m kontaktn½m miestom medzi kupujºcim a pred¡vajºcim. Mnoh­ ľudia robia včšinu svojich n¡kupov online teraz pre r´zne tovary a služby. To znamen¡, že majº webovº str¡nku, ktor¡ je vizu¡lne zakladanie a jednoduch použitie, m´Å¾e ponºknuÅ¥ vaÅ¡e podnikanie novº platformu na vykon¡vanie obchodu. V z¡vislosti od v¡Å¡ho v½klenku a priemyslu, ktor majº možnosÅ¥ pre použ­vateľov na n¡kup vaÅ¡ich produktov alebo služieb priamo z vaÅ¡ich webov½ch str¡nok, m´Å¾e byÅ¥ životne d´ležit zabezpečiÅ¥, aby ste nestratili na z¡kazku alebo p¡d za konkurentov, ktor­ to už ponºkajº ako možnosÅ¥.

Digit¡lna revolºcia znamenala, že ľudia teraz očak¡vajº dobrº službu s mal½m oneskoren­m, takže ak je vaÅ¡e webov str¡nky Å¥ažk navigovaÅ¥ alebo pomaly, m´Å¾ete sa ocitnete, že ste sa dostali na z¡kazn­kov. To je d´vod, prečo je dobr½ dizajn webov½ch str¡nok e-commerce tak½ d´ležit½. Ale webov str¡nky e-commerce nie sº bez ich zložitosti, aby sme vylievali na tmu, aby sme zostavili zoznam faktorov a ºvah, ktor robia pre efekt­vne webov str¡nky E-Commerce.

Nem´Å¾ete pristupovaÅ¥ k GeekFlarecom

S Webov½m dizajnom elektronickho obchodu m¡me možnosÅ¥ urobiÅ¥ skutočn, merateľn rozdiely pre vaÅ¡e podnikanie. Ak m¡te n­zku mieru konverzie a n¡vÅ¡tevn­ci sa tu a vÅ¡ade vypadnº webovº str¡nku elektronickho obchodu, potom presne vieme, kde sa pozer¡me a čo robiÅ¥, aby ste to napravili.

Vysok¡ konverzia webovho dizajnu elektronickho obchodu na generovanie maxim¡lnych objedn¡vok

Pribl­Å¾ime sa pr­stup už­vateľov - prv½, uistite sa, že str¡nka je Å¡truktºrovan¡ a funguje, pretože vaÅ¡a cieľov¡ skupina očak¡va, ale aj akt­vne ich vedenie na n¡kup v¡Å¡ho produktu. To je miesto, kde n¡s naÅ¡a zručnosÅ¥ v 'online presviedčania' naozaj n¡s odliÅ¡uje. Budeme sa staraÅ¥ o obaja priÅ¥ahovaÅ¥ n¡vÅ¡tevn­kov na vaÅ¡u novº webovº str¡nku a potom sa uistiÅ¥, že najvyÅ¡Å¡ia včšina z nich konvertujº na predaj.

TypeFace štýly pre web a tlačový dizajn toptal

Typografia hrá veľkú úlohu vo všetkých typoch návrhov, od obalu produktov do mobilných aplikácií a ďalšie. Dnes sa pozrel na najlepšie miesta, kde nájdete voľné fonty a vezmite si prácu na novú úroveň. Ale prečo je typografia tak dôležitá pamtať, čo sa stalo na Oscars 201 ...

TypeFace štýly pre web a tlačový dizajn toptal
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.