Najlepšie príklady webových stránok služieb

Pre webovº str¡nku založenº na konverz¡cii sa klientsk¡ cesta sklad¡ z troch f¡z: učenia, veterin¡rstva a diskusiu. Keď pl¡nujeme pre tºto cestu, radi by sme prevzali klientov, ktor­ prejde cez tie tri f¡zy postupne (hoci jasne nemusia). Na svojej prvej n¡vÅ¡teve m´Å¾u klienti vedieÅ¥, čo chcº, ale pravdepodobne neviem veľa, ak niečo, o vaÅ¡ej firme. Takže, často zač­najº len robiÅ¥ due diligence a učiÅ¥ sa, čo viete. NajpravdepodobnejÅ¡ia sa pon¡hľajº hlavou najprv do vaÅ¡ej firmy myslejºceho vedenia a konzumujº čo najviac relevantn½ch a d´ležit½ch inform¡ci­, pretože m´Å¾u, k½m nezačne myslieÅ¥, "wow, t­to chlapci sº Å¡ikovn­. Možno by som sa mal pozrieÅ¥ na to, čo robia. "

odtiaľ sa pohybujº do vettovania. Tu je miesto, kde začnete kopaÅ¥ pneumatiky trochu. Vyhodnotenie servisn½ch ponºk, č­tanie prostredn­ctvom pr­padov½ch Å¡tºdi­ v n¡deji, že n¡jsÅ¥ problm, ktor¡ vaÅ¡a firma vyrieÅ¡ila, že je podobn¡ ich a potom nevyhnutne n¡jsÅ¥ ľud­, ktor­ sº odborn­kmi na problm, ktor½ chcº vyrieÅ¡iÅ¥. Toto je veľmi d´ležit½ krok, pretože je to, čo ich sp¡ja do tretej f¡zy na ich ceste. V tomto bode dºfate, že budº hovoriÅ¥ sami, "OK, to vyzer¡, že majº vÅ¡etky svoje kačice v rade. Možno budem osloviÅ¥ a zistiÅ¥, či n¡m m´Å¾u pom´cÅ¥ s naÅ¡­m problmom. " A teraz ste zadali diskusnº f¡zu a začal nov½ rozhovor s veľk½m nov½m klientom. HOAAY!

Konverzn½ dizajn

ste v¡Å¡niv½ o už­van­ svojho podnikania na ďalÅ¡iu ºroveň? VaÅ¡a str¡nka služby je zvyčajne jedna z najprezeranejÅ¡­ch str¡nok vaÅ¡ich webov½ch str¡nok, takže prav usporiadanie a obsah m´Å¾u potenci¡lne viesÅ¥ k včšiemu predaju.

• ÄŒ­m viac budete prisp´sobiÅ¥ svoje služby str¡nky na odvolanie na v¡Å¡ ide¡lny klient alebo cieľov½ trh v½klenok, t½m včšia pravdepodobnosÅ¥ budete m´cÅ¥ pril¡kaÅ¥ druh ľud­, ktor­ potrebujº svoje služby a že chcete pracovaÅ¥.

mus­ maÅ¥ tipy na p­sanie str¡nku služieb, ktor¡ konvertuje

Ak chcete z­skaÅ¥ konkurenčnº v½hodu, mali by ste tiež zd´razniÅ¥ v½hody potenci¡lnych klientov m´Å¾u zažiÅ¥ po použit­ služieb vaÅ¡ej spoločnosti. Odvolanie priamo svojmu ide¡lnym klientom rieÅ¡en­m ich problmov alebo bodov bolesti a ako ich m´Å¾u vaÅ¡e služby vyrieÅ¡iÅ¥.

Vysvetlite, kto je v¡Å¡ ide¡lny klient

ÄŽalej diskutovaÅ¥ o tom, kto je v¡Å¡ ide¡lny klient a uviesÅ¥ pr­klady typov ľud­, ktor­ vo vÅ¡eobecnosti použ­vajº vaÅ¡e služby. M´Å¾ete tiež zd´razniÅ¥ konkrtnych klientov, ktor ste pod¡vali v minulosti, po z­skan­ ich povolenia.

Zatiaľ čo vaÅ¡i existujºci z¡kazn­ci určite navÅ¡tevujº vaÅ¡e webov str¡nky, včšina jeho n¡zorov pravdepodobne poch¡dza z potenci¡lnych veden­. Sn¡Ä najd´ležitejÅ¡­m krokom v 'Predaj' t½chto n¡vÅ¡tevn­kov na vaÅ¡om podnikan­ je pom´cÅ¥ im pochopiÅ¥ presne to, čo ponºkate. Na druhej strane to znamen¡ učiÅ¥ sa, ako nap­saÅ¥ str¡nku služieb.

predt½m, ako sa ľudia m´Å¾u rozhodnºÅ¥, či potrebujº vaÅ¡e služby, mus­te urobiÅ¥ presne to, čo ponºkate. Vyhraden¡ str¡nka služby v¡m pom´Å¾e stanoviÅ¥ vÅ¡etky potrebn podrobnosti. Plus, umiestnenie t½chto inform¡ci­ na vlastnej str¡nke znamen¡, že nenaruÅ¡uje vaÅ¡u domovskº str¡nku.

V tomto pr­spevku budeme hovoriÅ¥ o tom, kedy a prečo tento druh str¡nky m´Å¾e byÅ¥ užitočn½. Potom vysvetl­me, čo by malo zahŕňaÅ¥ a preskºmaÅ¥, ako nap­saÅ¥ str¡nku služieb v programe WordPress. Poďme do pr¡ce!

  • analytics
  • v½voj značky
  • pr­padov Å¡tºdie
  • digit¡lny marketing
  • grafick½ dizajn
  • >
  • optimaliz¡cia pre vyhľad¡vače
  • soci¡lne mdi¡
  • web design
  • webe v½voj

Kayleigh je web developer v TBH Creative, ktor½ sa Å¡pecializuje na v½voj front-end a responz­vny dizajn. R¡d blog o r´znych tmach webov½ch dizajnov, vr¡tane dizajnov½ch tipov, najnovÅ¡­ch trendov v priemysle a ako urobiÅ¥ vaÅ¡e webov str¡nky ºspeÅ¡nejÅ¡ie.

Požadovaná pozornosť Cloudflare

Webové stránky prichádzajú v mnohých rôznych tvaroch a veľkostiach. Zistite si o rôznych druhoch webových stránok, čo je zapojené a koľko by ste mali rozpočet.

Požadovaná pozornosť Cloudflare
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.