Čo je responzívne web design Čo znamená reagujúci web design znamená citlivý web design význam

Ak ste vlastn­kom str¡nok (alebo spravujete tºto str¡nku), pros­m, Whitelist IP alebo ak si mysl­te, že tento blok je chyba, otvorte si podperu a uistite sa, že ste uložili podrobnosti bloku (zobrazen v poli nižšie) , takže v¡m m´Å¾eme pom´cÅ¥ pri rieÅ¡en­ problmu.

 • prisp´soben pre optimaliz¡ciu pre vyhľad¡vače (SEO) - Google bude zaradiÅ¥ vaÅ¡e webov str¡nky lepÅ¡ie, ak m¡te plne citliv webov str¡nky.
 • viac mobilnej prev¡dzky - 2 z 3 ľud­ Hľadajº obsah v službe Google pomocou svojich smartf³nov.
 • LepÅ¡ie už­vateľsk skºsenosti - je to pre vaÅ¡ich n¡vÅ¡tevn­kov jednoduchÅ¡ie maÅ¥ čist½ dizajn, nie preto, že je to 'dobre vyzerajºce', ale preto, že je ľahÅ¡ie navigovaÅ¥. <
 • LepÅ¡ie časy nač­tania - vÅ¡etky responz­vne webov str¡nky zaÅ¥ahujº r½chlejÅ¡ie, pretože obsah bude ubytovaÅ¥ veľkosÅ¥ obrazovky. Google to tiež považuje za d´ležit½ faktor poradia.

  NajnovÅ¡ie v½skumy uk¡zali, že takmer 2 z 3 minºt str¡ven½ch online poch¡dza z mobiln½ch zariaden­, ako sº smartf³ny a tablety. Takže by ste sa mohli prem½Å¡Ä¾aÅ¥, ako to ovplyvňuje moje podnikanie.

  ÄŒo znamen¡ "responz­vne" pre

  Responz­vny dizajn znamen¡ webovº str¡nku plne prisp´sobiteľn¡ r´znym zariadeniam a veľkostiam okna alebo obrazovky. N¡vrh a v½voj webovej str¡nky by mal reagovaÅ¥ na spr¡vanie a prostredie použ­vateľa založen na veľkosti obrazovky, ploÅ¡iny a orient¡cie.

  Prax sa sklad¡ z kombin¡cie flexibiln½ch mriežok a rozložen­, obr¡zkov a inteligentnho použ­vania CSS mdi­ dotazov. Len prem½Å¡Ä¾ajte, keď navÅ¡t­vite svoju obľºbenº webovº str¡nku. Ak ho prezer¡te cez notebook, m¡ toto usporiadanie. Ak vÅ¡ak prepnete z notebooku na v¡Å¡ smartf³n alebo tablet, str¡nka by mala automaticky odliÅ¡n usporiadanie, aby sa prisp´sobili rozl­Å¡eniu, veľkosti obrazu a skriptovac­ch schopnost­. To by eliminovalo potrebu inej f¡zy dizajnu a v½voja pre každ½ nov½ gadget na trhu.

  Prečo by som mal maÅ¥ citlivº webovº str¡nku

  Nie, že vaÅ¡e produkty alebo služby nie sº dobr, ale vaÅ¡e webov str¡nky nemajº dobr½ už­vateľsk½ z¡Å¾itok. MaÅ¥ citliv¡ webov¡ str¡nka v Singapure alebo kdekoľvek na svete je viac ako d´ležit¡.

  Urobme hlbokº anal½zu na vÅ¡etk½ch v½hod¡ch, že reagujºca webov¡ str¡nka m¡ pre v¡s: prisp´soben pre optimaliz¡ciu pre vyhľad¡vače (SEO) - Google bude zaradiÅ¥ vaÅ¡e webov str¡nky lepÅ¡ie, ak m¡te plne citliv webov str¡nky. Traffic - 2 z 3 ľud­ hľadajº obsah v službe Google pomocou svojich smartphones.Better už­vateľsk½ z¡Å¾itok - je to jednoduchÅ¡ie pre vaÅ¡ich n¡vÅ¡tevn­kov, aby mali čist½ dizajn, nie preto, že je to "dobre vyzerajºce", ​​ale preto, že je ľahÅ¡ie navigovaÅ¥.better nač­tanie ÄŒasy - vÅ¡etky citliv webov str¡nky zaÅ¥ahujº r½chlejÅ¡ie, pretože obsah sa bude ubytovaÅ¥ na veľkosÅ¥ obrazovky. SpoločnosÅ¥ Google to považuje za d´ležitº hodnosÅ¥. Ale to nie je vÅ¡etko. MaÅ¥ citliv¡ webov¡ str¡nka bude vyzeraÅ¥ viac profesion¡lnejÅ¡­ vo vaÅ¡ej oblasti podnikania. Je nevyhnutn, aby každ½ majiteľ každho podniku realizoval skutočnosÅ¥, že budºcnosÅ¥ patr­ do mobilnej technol³gie.

  ÄŒo sa stane, ak moja webov¡ str¡nka nereaguje?

  No! V dneÅ¡nom svete je internet jedn½m z najd´ležitejÅ¡­ch foriem mdi­ a internet je včšinou konzumovan½ pomocou stoln½ch poč­tačov spr¡vne? ÄŒakaÅ¥! Ale čo in zariadenia, ako sº mobiln, tablety, smartf³n atď. Podiel použ­vania internetu na t½chto zariadeniach rastie každ½ deň od roku 2011. Odvtedy prehliadan­m internetu na mobiln½ch alebo in½ch zariadeniach zaujal podiel, ktor½ by prevzal tradičn prehliadanie pracovnej plochy.

  Takže, čo to znamen¡? No, to znamen¡, že ak nechcete stratiÅ¥ žiadny potenci¡lny klient, potom potrebujete skvelº webovº str¡nku, ktor¡ m´Å¾e byÅ¥ optimalizovan¡ pre mobiln a in takto typy zariaden­. Pretože problm je, že mnohokr¡t webov¡ str¡nka, že už­vateľsk skºsenosti na mobiln½ch zariadeniach je hrozn a to je misia pre citliv½ dizajn.

Požadovaná pozornosť Cloudflare

Naučte sa, čo CRM je, čo robí, a ako to môže zlepšiť vzťahy so zákazníkmi.

Požadovaná pozornosť Cloudflare
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.