nefajčiarsky

Responz­vna webov¡ dizajn je jednoducho schopnosÅ¥ webovej str¡nky zmeniÅ¥ svoj form¡t, ktor½ zodpoved¡ zariadenia, z ktorho je pr­stupn½ z. Na zložitejÅ¡ej ºrovni m´Å¾e n¡stroj umožniÅ¥ webov½m dizajnrom poskytovaÅ¥ r´zny obsah pre r´znych použ­vateľov; Napr­klad pr­stupom k umiestneniu použ­vateľa m´Å¾e webov¡ str¡nka prisp´sobiÅ¥ im inform¡cie o geografickom z¡klade.

Rast inteligentn½ch telef³nov znamen¡, že častejÅ¡ie ľudia použ­vajº webov str¡nky na menÅ¡­ch obrazovk¡ch a ak je webov¡ str¡nka nereagujºca, je navig¡cia okolo uvedenej webovej str¡nky mimoriadne Å¥ažk. Napr­klad; Tradičn¡ obrazovka s pevnou Å¡­rkou m´Å¾e sp´sobiÅ¥, že sa použ­vateľ mus­ zvr¡tiÅ¥ horizont¡lne na zobrazenie obsahu, ktor½ bol určen½ na prv½ pohľad. Ak tomu m´Å¾ete veriÅ¥, aktu¡lna pozornosÅ¥ pre ľud­ pomocou webu je teraz nižšia ako zlat¡ rybka; V½znam webov½ch str¡nok mus­ byÅ¥ zapojen a ľahko sa použ­vajº na ºÄinn. Non-citliv½ form¡t zle mont¡Å¾e sp´sob­ frustr¡ciu a odpudzuje mnoho použ­vateľov, čo znamen¡, že kľºÄov spr¡vy webov½ch str¡nok musia pren¡Å¡aÅ¥ použ­vateľom nie sº prijat.

Ak n¡m never­te, pozrite sa na vaÅ¡e webov str¡nky Å¡tatistiky v službe Google Analytics; M´Å¾ete zistiÅ¥, koľko použ­vateľov pristupuje k vaÅ¡ej webovej str¡nke prostredn­ctvom svojich mobiln½ch telef³nov v½berom možnosti "publikum", potom 'Mobile'. ÄŒas je teraz zmen­ dizajn vaÅ¡ej webovej str¡nky, pretože množstvo ľud­, ktor­ pristupujº na web z r´znych zariaden­, sa len zv½Å¡i v tejto technol³gii.

Ak m¡te novº webovº str¡nku vyvinutº, Å¡ance sº postaven pomocou citlivho dizajnu. Včšina n¡vrh¡rov webov½ch str¡nok použ­va WordPress alebo in systmy na spr¡vu obsahu (CMS) na vytvorenie webov½ch str¡nok a tieto CMS systmy majº veľa citliv½ch Å¡abl³n na v½ber. NaÅ¡a vlastn¡ webov¡ str¡nka je postaven¡ na platforme WordPress s citliv½m Å¡abl³nom.

V dneÅ¡nom internetovom prostred­ je citliv½ dizajn inteligentn½ a pravdepodobne potrebn½ na implement¡ciu, ak ste tak eÅ¡te neurobili. Radi by sme v¡s mohli prech¡dzaÅ¥ procesom, ak chcete prejsÅ¥ na citliv½ dizajn.

  • Mdi¡ a marketingov½ trning

Nič nie je zabije webov½ z¡Å¾itok použ­vateľa r½chlejÅ¡ie ako sa snaž­ navigovaÅ¥ na nerezentovej webovej str¡nke na mobilnom zariaden­. ÄŒo je nereagujºce str¡nky? Je to navrhnut½ len pre sledovanie pracovnej plochy. Na mobilnom zariaden­ sa pozer¡ z d¡tumu, s odkazmi pr­liÅ¡ mal½mi na navig¡ciu, obr¡zky, ktor posºvajº str¡nku a text, ktor½ je pr­liÅ¡ mal½ na č­tanie bez zjazdovky a rolovania (a nikto nem¡ r¡d nakr¡janie a rolovanie v t½chto dňoch).

AvÅ¡ak, pokiaľ ide o vaÅ¡e webov str¡nky, responz­vne je slovo, ktor by ste mali vedieÅ¥. Responz­vny web design (RWD) je st¡le spravodlivo nov½, len zač­na z­skaÅ¥ hlavn trakcie koncom roka 2012. RWD je rieÅ¡enie pre st¡le rozÅ¡irujºceho arzen¡lu zariaden­, ktor sº schopn prezeraÅ¥ internet.

Na svojej najz¡kladnejÅ¡ej, responz­vnejÅ¡­m webov½m dizajnom je to, čo znie ako: VaÅ¡a webov¡ str¡nka doslova reaguje na Å¡­rku prehliadača. To znamen¡, že ak zmen­te veľkosÅ¥ okna Firefoxu alebo prehliadača Chrome na pracovnej ploche, str¡nka RWD sa prisp´sob­, fotografie sa zmenia na veľkosÅ¥, text a in bloky m´Å¾u zmeniÅ¥ umiestnenie na reagovanie na zmenu v½Å¡ky a Å¡­rky.

V poslednej minulosti včšina str¡nok mala pracovnº plochu a mobilnº str¡nku, doslova dve r´zne webov str¡nky, ktor museli byÅ¥ oddelene postaven a udržiavan. A potom vÅ¡etky veľkosti obrazovky medzi (chytr½mi telef³nmi, iPad a in½mi tablietmi) boli jednoducho visieÅ¥, niekedy slºÅ¾ili pracovnº plochu, niekedy mobil, v z¡vislosti od v½voj¡ra a dizajnu lokality.

Ak existuje nejak spr¡vanie na internete, ktor½ sa vyskytuje akkoľvek miesto, kedykoľvek na ľubovoľnom zariaden­ ... Je to lov apartm¡ny. Predstavte si svoj prospekt na Starbucks, vyčerpan½ z niekoľk½ch apartm¡nov½ch z¡jazdov, presklen½ch z hod­n str¡ven½ch na Craigslist, n¡kup k¡vy na dob­janie a použ­vaÅ¥ WiFi. Prospect Googles "Apartm¡ny v ... .." ÄŒo keď vaÅ¡e str¡nky trv¡ pr­liÅ¡ dlho na to, aby sa zaÅ¥ažili a boli zavrieÅ¥, alebo eÅ¡te horÅ¡ie, vÅ¡etky text a fotografie sº skomolen a inform¡cie sº neporiadok?

Prečo mi RWD z¡lež­?

Responz­vne z¡ležitosti webovho dizajnu pre vlastn­kov a manažrov bytu, pretože keď optimalizujete svoje webov str¡nky pre každº veľkosÅ¥ obrazovky, zaistite, že každ¡ vyhliadka, ktor¡ navÅ¡tevuje vaÅ¡e webov str¡nky, dostane najlepÅ¡­ možn½ prv½ dojem vaÅ¡ej komunity a je pravdepodobnejÅ¡ie, že bude konvertovaÅ¥ z n¡vÅ¡tevn­ka webov½ch str¡nok do olova.

1 Ak vaÅ¡e webov str¡nky vyzer¡ rozbit na tablety a chytr telef³ny, str¡cate elektr³dy. Keď kombinujete RWD s osvedčen½m marketingov½m pr­stupom ROI, m´Å¾ete zv½Å¡iÅ¥ vaÅ¡e vedenie dramaticky. Predstavte si, či vaÅ¡e webov str¡nky nevyzerajº priamo na iPad mini. To znamen¡, že ch½ba v¡m vedie z každho, kto použ­va toto zariadenie. Prečo riskovaÅ¥ ch½bajºce vodiče?

Niekoľko vec­, ktor chcete vedieÅ¥ o RWD:

Pozrite sa na tento pr­klad citliv½ch web design pre apartm¡n Komunitn prist¡tie str¡nky: cypressApartmentslewisvilletx. om. A pre in½ pr­klad, samozrejme, webov¡ str¡nka mojej spoločnosti reaguje: Resident360. om.

Ak m¡te in ot¡zky t½kajºce sa citliv½ch web design, dajte mi vedieÅ¥ v koment¡roch a budem sa snažiÅ¥ odpovedaÅ¥ na v¡s

Pozn¡mka: Viem, že sa to m´Å¾e zdaÅ¥ ir³nia hovoriÅ¥ o d´ležitosti na blogu, ktor½ eÅ¡te nie je použ­van½ citliv½ dizajn ... AvÅ¡ak, ako vid­te vyÅ¡Å¡ie, str¡nka moja spoločnosÅ¥ je reagujºca a ja som nemal ÄŒas na aktualiz¡ciu dizajnu tohto blogu.

Malé obchodné výhody pre responzívny web design

Po prejednávaní technológie, trendov a skúseností užívateľov za citlivý dizajn filozofie dnes preskúmame neviditeľné výhody pre SEO a iné marketingové kampane.

Malé obchodné výhody pre responzívny web design
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.