8 krokov k úspešnej webovej stránke Redesign Najlepšie postupy a užitočné tipy

"Na to nepožiadali sme!" Koľkokr¡t ste to povedali svojim dod¡vateľom webovho dizajnu? Alebo koľkokr¡t ste pr¡ve postavili s dizajnrskym pr¡cou, ale zostal nespokojn½? Nem´Å¾eme dostatočne zd´razniÅ¥ každº ºspeÅ¡nº webovº str¡nku, existujº jasne ozn¡men požiadavky na n¡vrh webov½ch str¡nok. Zauj­ma v¡s, kde začaÅ¥? Vysvetlime, čo je webov½ dizajn stručn½ a prečo z¡lež­.

Čo je to stručn?

Neexistujº jasne definovan pravidl¡, ako z­skaÅ¥ požiadavky na n¡vrh webov½ch str¡nok, pretože sa m´Å¾u l­Å¡iÅ¥ od agentºry pre agentºru. ÄŒo je naozaj d´ležit, je uistiÅ¥ sa, že sº kr¡tke, jasn, obchodn a pokr½vajº vÅ¡etky prvky uveden v požiadavk¡ch na webovº dizajnu.

Kto by mal vyplniÅ¥ stručn½?

Z¡lež­. M´Å¾u existovaÅ¥ projektov½ manažr, obchodn½ analytik alebo marketingov½ manažr z boku klienta, ak existuje nejak½ alebo dokonca majiteľa podniku - kr¡tke, malo by to byÅ¥ zainteresovan½m subjektom zodpovedn½m za webovº str¡nku a schopn½ vytv¡raÅ¥ pln a primeran požiadavky. Myseľ akºkoľvek webovº str¡nku použ­vateľa, stručn½ by mal byÅ¥ vytvoren½ opatrn½m okom z¡kazn­kom, zamestnancom a administr¡torom webov½ch str¡nok.

ÄŒo sa stane, keď sº požiadavky zle zhromažden?

To je spoločn¡ chyba, ktor¡ nevyhnutne vedie k nedorozumeniu. Agent vyvinula svoj vlastn½ sp´sob, ako sa zaoberaÅ¥ pr¡zdnymi miestami v stručnosti - poskytujeme webovº konÅ¡trukčnº požiadavku Å¡abl³nu a usporiadajº stretnutie Skype, kde n¡Å¡ obchodn½ analytik sa starostlivo p½ta na akkoľvek detaily sºvisiace s projektom.

kritri¡ na pokrytie vÅ¡etk½ch požiadaviek na n¡vrh webov½ch str¡nok

Ak ste vlastn­kom str¡nok (alebo spravujete tºto str¡nku), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP alebo ak si mysl­te, že tento blok je chyba, otvorte si podperu a uistite sa, že obsahuje podrobnosti bloku (zobrazen v Pole nižšie), takže v¡m m´Å¾eme pom´cÅ¥ pri rieÅ¡en­ problmu.

hlavn¡ navig¡cia

Ak uvažujete o prepracovan­ svojich webov½ch str¡nok, m¡te pravdepodobne veľa ot¡zok a chcete sa vzdel¡vaÅ¥ sk´r, ako sa dopust­te. Hovor­m s viac ako 100 ľuďmi ročne o svojich webov½ch str¡nkach a m´j t­m pracuje s spoločnosÅ¥ami v priemyseln½ch odvetviach na prepracovanie a optimaliz¡ciu svojich webov½ch str¡nok. ÄŒasto sa p½tam na rovnak ot¡zky t½kajºce sa redizajnu webov½ch str¡nok, takže som si vzal tieto ot¡zky a odpovedali im tu, aby v¡m pomohli c­tiÅ¥ sa informovan­ a ist­, ako si tºto cestu.

navig¡cia na mieste

N¡Å¡ cieľ pre drevo Street Journal je jednoduch½: vzdel¡vaÅ¥ a posilniÅ¥ čitateľovi t½m, že im poskytne n¡stroje na trh ich podnikania, organiz¡ciu alebo sp´sobiÅ¥ online. Rob­me to t½m, že ponºkame pr­spevky odborn­kmi na web design, tech trendov, SEO, soci¡lne, obsah marketing a ďalÅ¡ie. Ak existujº nejak sºvisiace tmy, ktor by ste chceli pokryÅ¥, dajte n¡m pros­m vedieÅ¥!

menu

Redizajn webov½ch str¡nok je komplexn ºsilie zameran nielen na zmeny v vzhľade zdrojov. M´Å¾ete tiež opraviÅ¥ technick chyby, implementovaÅ¥ nov funkcie, zlepÅ¡iÅ¥ kvalitu obsahu, zv½Å¡iÅ¥ použiteľnosÅ¥ a aktualizovaÅ¥ mnoho ďalÅ¡­ch vec­.

VaÅ¡e webov str¡nky m´Å¾ete aktualizovaÅ¥ buď čiastočne alebo dosÅ¥ podstatne. VÅ¡etko z¡vis­ od každho konkrtneho pr­padu. Niekedy m´Å¾ete počas prepracovanho procesu dokonca preniesÅ¥ na inº CMS.

Keďže č­tate tento čl¡nok, ste pravdepodobne naÅ¡li tento druh potrebn½ch aktiv­t. Vysoko kvalitn¡ webov¡ str¡nka Redesign Project m´Å¾e vyrieÅ¡iÅ¥ veľa problmov a prospech v¡Å¡ho podnikania, ale ak sa to rob­ nespr¡vne, toto ºsilie m´Å¾e sp´sobiÅ¥ aj viac problmov.

Ako viete, že vaÅ¡e webov str¡nky potrebuje redesign?

Po prv, mali by ste Å¡tudovaÅ¥ existujºcu webovº str¡nku, aby ste pochopili, ktor prvky, ktor mus­te zmeniÅ¥, ktor m´Å¾u zostaÅ¥, a ktor veci m´Å¾ete odstr¡niÅ¥ bez problmov. T½mto sp´sobom m´Å¾ete zachovaÅ¥ siln body a odstr¡niÅ¥ slab str¡nky realiz¡ciou nov½ch rieÅ¡en­ počas redesign.

Prepáčte, že ste boli zablokovaní

Objavte 100 B2B návrhov webových stránok na Dribbble. Váš zdroj na objavovanie a pripojenie s dizajnérmi po celom svete.

Prepáčte, že ste boli zablokovaní
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.