Kontrolný zoznam zlepšovania webových stránok

nikto sa nep¡Äi strate. ÄŒi už idete po meste, Å¡tudujete pomocou učebnice, alebo surfovanie na webovej str¡nke, vedieÅ¥, ako m´Å¾ete sledovaÅ¥ cestu, aby ste z­skali to, čo chcete, je zmiernenie skºsenost­. Preto ako marketingov½ nadÅ¡enec, mali by ste byÅ¥ schopn­ postaviÅ¥ svoju webovº str¡nku v ľahko ovl¡dateľnej ceste, aby ste nestratili svojich potenci¡lnych z¡kazn­kov. NavyÅ¡e, ak je vaÅ¡e webov str¡nky chaotick, nedostanete žiadnu pomoc zo vyhľad¡vačov. Poďme sa pozrieÅ¥ na webovº architektºru.

Architektºra webov½ch str¡nok sa vzÅ¥ahuje na tvar vaÅ¡ej webovej str¡nky, aby sa splnili obchodn ciele spoločnosti alebo jednotlivca. Je to v podstate pl¡n a web dizajn vizu¡lnej a technickej uskutočniteľnosti webovej str¡nky. Použ­va sa ako term­n dizajnrmi webov½ch str¡nok ako v zmysle navrhovania a rozvoja webovej str¡nky. Architektºra webov½ch str¡nok je z¡kladn½m krokom tvorby webov½ch str¡nok, ktor ovplyvňuje už­vateľskº skºsenosÅ¥ drasticky.

Typy Å¡truktºr str¡nok

Modern½ svet je overflown s inform¡ciami, obrovsk½ počet str¡nok prinºtiÅ¥ použ­vateľov, aby pravidelne spracovali neuveriteľn množstvo ºdajov. Pri pr­stupe k takmuto veľkmu množstvu v½skumn½ch materi¡lov sa použ­vatelia často c­tia frustrovan­ kv´li neschopnosti n¡jsÅ¥ požadovan ºdaje v bezednej jame zbytočn½ch inform¡ci­. To je do značnej miery sp´soben skutočnosÅ¥ou, že v½voj¡ri neplatia dostatočnº pozornosÅ¥ systematiz¡cii inform¡ci­ na internete na dlhº dobu.

li>
 • intenz­vne aplikovan workshopy
 • keynote hovoriace
 • rob­ Å¡truktºru niečo zmysel? Pokiaľ ide o obsah vaÅ¡ej webovej str¡nky, určite m´Å¾e. Pozrime sa na Å¡truktºru vaÅ¡ich webov½ch str¡nok a čo hovor­ o v¡s a vaÅ¡e podnikanie očami t½ch, ktor­ ho použ­vajº: vaÅ¡i n¡vÅ¡tevn­ci.

  "Svet možno vidieÅ¥ ako len spojenia, nič in ... kus inform¡ci­ je naozaj definovan½ len t½m, čo sºvis­, a ako je to sºvis­. Naozaj je naozaj m¡lo inak. Å truktºra je vÅ¡etko. " -Tim berners-lee, tkanie web

  "T¡to cit¡cia m¡ Å¡irok d´sledky pre oblasÅ¥ informačnej architektºry. Spojenie medzi Å¡truktºrou a v½znamom a n¡vrhom, že toto spojenie je hlboko zapusten do povahy ľudskej mysle, naznačuje, že IA bola s nami veľmi dlho. " - Jesse James Garrett, JJG.NET

  ÄŒo je Å¡truktºra webov½ch str¡nok?

  "Å truktºra webov½ch str¡nok" by sa tiež mohla odvol¡vaÅ¥ na sp´sob, ak½m je vaÅ¡a webov¡ str¡nka nastaven¡ z hľadiska k³dovej z¡kladne. To znamen¡, že vaÅ¡a webov¡ str¡nka platforma alebo z¡kladn¡ architektºra. Pre včšinu manažrov webov½ch str¡nok, ktor nie sº program¡torom, bude HTML Å¡truktºra str¡nky najhlbÅ¡ia, ktorº m´Å¾ete prejsÅ¥ do k³du.

  pre použ­vateľov - zvyÅ¡uje použ­vateľsk½ z¡Å¾itok. Je to len jedna časÅ¥ webovej str¡nky, ale ak sa to rob­ zle Å¡truktºra webov½ch str¡nok, m´Å¾e byÅ¥ Å¥ažk pre svojich n¡vÅ¡tevn­kov pochopiÅ¥, navigovaÅ¥, a n¡jsÅ¥ to, čo hľadajº. Frustr¡cia = zbohom n¡vÅ¡tevn­kov webov½ch str¡nok!

  Porovnanie softvéru Adobe - Čo používať a kde

  Prehľad informácií o cenách softvéru Adobe XD, funkcie prehľadu systému. Získajte bezplatné ukážky, porovnajte s podobnými programami Zobraziť snímky obrazovky použitia.

  Porovnanie softvéru Adobe - Čo používať a kde
  Používame cookies
  Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
  Povoliť cookies.