Päť prvkov pre najlepšie v triede web design

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

Webov str¡nky sº kritickou zložkou pre akkoľvek podnikanie, ktor sa snaž­ uspieÅ¥ v dneÅ¡nej finančnej krajine. Ale len maÅ¥ webovº str¡nku nestač­, mus­te investovaÅ¥ vedomosti a odborn znalosti do dizajnu lokality pre najºÄinnejÅ¡iu a efekt­vnu možnosÅ¥ online. Každ¡ webov¡ str¡nka m¡ potenci¡l dosiahnuÅ¥ svoj cieľov½ trh a maximalizovaÅ¥ n¡vratnosÅ¥ invest­ci­, ale nie vÅ¡etky ºspeÅ¡n. Sº to lokality, ktor sº konzistentne použ­vajº pÅ¥ komponentov jadra dizajnu, ktor zaž­vajº skutočn½ online ºspech.

vzhľad a pocit (prezent¡cia)

Prv¡ zložka na dobre navrhnutº webovº str¡nku je vzhľad a pocit, alebo prezent¡cia lokality. Je to prv½ dojem n¡vÅ¡tevn­ka vaÅ¡ej str¡nky, značky a spoločnosti ako celku. Ilustr¡cie, grafick½ dizajn a fotografia vždy zvyÅ¡ujº pozri lokalitu a c­tiÅ¥, ale nie n¡kladmi pre ktorºkoľvek z ďalÅ¡­ch komponentov. Vizu¡lne prvky by mali vždy konaÅ¥ vhodn vylepÅ¡enie p­somnho obsahu a funkčnosti. KonÅ¡trukčn¡ konzistencia je tiež nevyhnutn¡ pre poskytnutie už­vateľovi d´veru a slobodu n¡jsÅ¥ inform¡cie na vaÅ¡ej str¡nke.

použiteľnosť

V posledn½ch rokoch sa použiteľnosÅ¥ webov½ch str¡nok čoraz d´ležitejÅ¡ie pre poskytovanie skºsenost­ s kvalitou online. Internetov¡ str¡nka použiteľnosÅ¥ je ľahkosÅ¥, na ktorej m´Å¾e n¡vÅ¡tevn­k použ­vaÅ¥ str¡nku. Zač­na s dobrou architektºrou alebo Å¡truktºrou, pre r½chlu navig¡ciu a odkazy na ľahko pr­stupn½ obsah. Malo by byÅ¥ tiež prioritou zostaÅ¥ prºdom s najnovÅ¡­mi Å¡tandardmi webov½ch Å¡tandardov a dostupnosti, ako napr­klad pomocou CSS, HTML, XHTML, JavaScriptu alebo PHP do vaÅ¡ej v½hody.

obsah (inform¡cie o webov½ch str¡nkach)

šÄinn p­sanie obsahu je jedn½m z najd´ležitejÅ¡­ch aspektov celkovho dizajnu. V½rok vaÅ¡ej spoločnosti a produkt alebo služba by mala byÅ¥ "hviezda" na domovskej str¡nke. Obsah textu alebo inform¡cie o lokalite, mus­ byÅ¥ čerstv, informačn a relevantn pre v¡Å¡ cieľov½ trh. Včšina n¡vÅ¡tevn­kov bude skenovaÅ¥ obsah, a nie preč­taÅ¥ tak d´kladne, ako budete robiÅ¥, takže extra pozornosÅ¥ je potrebn investovaÅ¥ do optimaliz¡cie jeho skenovania.

prev¡dzka (online viditeľnosÅ¥)

VaÅ¡a webov¡ str¡nka m´Å¾e byÅ¥ epitumom dizajnu, ale nebude ocenil, ak to nikto nevid­. Webov¡ str¡nka zlyh¡, ak nem¡ kvalitnº prev¡dzku. Kvalitn¡ prev¡dzka poch¡dza z troch r´znych zdrojov. Ľudia, ktor­ prich¡dzajº priamo vo svojom prehliadači, prostredn­ctvom vyhľad¡vača, alebo odkaz z inej webovej str¡nky.

V½sledky (konverzia cieľa)

ÄŒo rob­ skvelº webovº str¡nku? Aby ste zostali konkurencieschopn, je d´ležit vytvoriÅ¥ webovº str¡nku, ktor¡ obsahuje horn prvky vynikajºceho webovho dizajnu bez problmov. Zistite, čo to znamen¡ splniÅ¥ očak¡vania v¡Å¡ho publika.

použiteľnosť

Veľa vzorov m´Å¾e vyzeraÅ¥ pekne, ale ľahko sa použ­vajº? To je pravdepodobne prv¡ vec na vaÅ¡ich webov½ch str¡nkach, že vaÅ¡e publikum bude objavovaÅ¥. ÄŒi sa vaÅ¡a webov¡ str¡nka alebo nie je možn použiÅ¥, m´Å¾e to určiÅ¥, koľko použ­vateľov sa vr¡ti. Ak o tom prem½Å¡Ä¾ate, použiteľnosÅ¥ by mohla byÅ¥ najd´ležitejÅ¡­m prvkom webovho dizajnu, pretože je do značnej miery zodpovedn¡ za to, ako je webov¡ str¡nka prijat¡. Už­vatelia zvyčajne trv¡ len niekoľko sekºnd, aby určili, či str¡nka m¡, čo potrebujº. Ak nem¡te webovº str¡nku, ktor¡ je ľahko ovl¡dateľn¡, m´Å¾ete riskovaÅ¥ stratu svojho publika. NajlepÅ¡ie webov str¡nky sº postaven s už­vateľom na mysli. Keď otestujete svoje webov str¡nky, pokºste sa prem½Å¡Ä¾aÅ¥ ako vaÅ¡i použ­vatelia. ÄŒo by mohli ľahko použiÅ¥? ÄŒo by ich zmiasÅ¥? Akon¡hle budete maÅ¥ odpovede na tieto ot¡zky, budete m´cÅ¥ vytvoriÅ¥ webovº str¡nku, ktor¡ zapad¡ do v¡Å¡ho publika.

Ako naučiť web design

ZAHRNUTIE VAŠEHO WEBOVÉHO DESKUMENTU VEĽKÉHO POTREBUJÚCEHO STRÁNKU S THERESTNÍKOM TRAMEHOUSE. Kurzy v HTML, CSS, teórii farieb, typografiu a ďalšie.

Ako naučiť web design
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.