Pinterest už nie je podporovaný na programe Internet Explorer.

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

T¡to sria 2 časti predpoklad¡, že m¡te z¡kladn webov str¡nky a stručne načrt¡vate pripravovaÅ¥ vaÅ¡e webov str¡nky pre online obchodn a kreditn transakcie. ÄŒl¡nky spojen s t½m, že v¡m potom pom´Å¾u pri vytv¡ran­ viac vzdelanho rozhodnutia pred implement¡ciou elektronickho softvru a marketingov½ch n¡strojov.

Online spracovanie predaja pomocou transakci­ založen½ch na kreditnej karte nemus­ byÅ¥ rovnako jednoduch, ako si m´Å¾ete myslieÅ¥. Mnoh­ majitelia webov½ch str¡nok nov na elektronick obchody sº pod dojmom, že len pripojte n¡kupn½ koÅ¡­k do svojich str¡nok; Ale voz­k je len sºÄasÅ¥ou celho procesu elektronickho obchodu.

"Nechcem podporovať online platby"

Dni 'PoÅ¡lite mi Å¡ek alebo peňažnº pouk¡Å¾ku "sº už dlho preč. V prevažnej včšine pr­padov z¡kazn­ci budº chcieÅ¥ v¡Å¡ produkt a teraz to chcº.

Aj keď je produkt alebo služba, ktorº ponºkate, je ºplne jedinečn½, budete ch½baÅ¥ mnoho predajov, ak nepodporujete nejakº formu spracovania online kreditnej karty. Ale implement¡cia spracovateľskej služby nemus­ nevyhnutne znamenaÅ¥ ostreľovanie veľk dol¡re vpredu.

N¡kupn½ koÅ¡­k softvr

ok, som si ist½, že to pozn¡te tento! Webov¡ str¡nka funguje ako obchodn½ front pre produkty a služby, ktor chcete pred¡vaÅ¥ online. VaÅ¡a str¡nka n¡vÅ¡tevn­ci sº, z včšej časti, okno shoppers a prehliadače. Cieľom komerčnej webovej str¡nky je previesÅ¥ tieto prehliadače na kupujºcich. Webov¡ str¡nka by mala byÅ¥ navrhnut¡ tak, aby bola klient jemne viesÅ¥ prostredn­ctvom vzdel¡vacieho a predajnho procesu. V¡Å¡ predajn½ text mus­ byÅ¥ gramaticky zvuk a spr¡vne nap­san½. Zl¡ pravopisu str¡ca d´veryhodnosÅ¥ okamžite. Uistite sa, že existuje veľa dobre stanovenho textovho obsahu na mieste, aby ste pril¡kali vyhľad¡vače, ako aj informovaÅ¥ potenci¡lnych klientov. Použite kľºÄov slovo a bohat½ text keyfr¡zy; To znamen¡, že použ­vajº k³piu, ktor¡ obsahuje spoločn fr¡zy, ktor by ľudia vstºpili do vyhľad¡vačov pri vykon¡van­ dotazu. K³pia, ktorº použ­vate, by ste nemali byÅ¥ len informačn, mus­ sa akt­vne pred¡vaÅ¥ n¡vÅ¡tevn­kom str¡nky. Z­skajte viac inform¡ci­ o Crafting Marketing Copy a vytv¡ranie efekt­vnych prist¡vac­ch str¡nok.

Ak vyhľad¡vacie v½razy sa bežne použ­vajº?

Užitočn½ n¡stroj v pochopen­ toho, ako ľudia vyhľad¡vajº, je voľne dostupn od spoločnosti Google. S službou Google Insights pre vyhľad¡vanie, m´Å¾ete porovnaÅ¥ vzory hlasitosti vyhľad¡vania v r¡mci Å¡pecifick½ch regi³nov, kateg³ri­ a časov r¡mce na konkrtne kľºÄov slov¡, n¡jsÅ¥ najobľºbenejÅ¡ie podmienky pre dan½ tmu alebo priemysel sektor. Pril¡kanie vyhľad¡vačov a cielenej n¡vÅ¡tevnosti str¡nky je obrovsk¡ prebiehajºca krivka učenia a na naÅ¡ich str¡nkach je veľa ďalÅ¡­ch čl¡nkov a n¡strojov, ktor v¡m pom´Å¾u. ZobraziÅ¥ naÅ¡e marketingov zdroje vyhľad¡vačov alebo naÅ¡e arch­vy vÅ¡eobecnho pov½Å¡enia.

Kompatibilita kr­Å¾ovho prehliadača

Internet Explorer nie je jedin½m prehliadačom na trhu. V sºÄasnosti je k dispoz­cii viac ako 100 r´znych značiek internetovho prehliadača. Majorov½m konkurentom je Firefox a to, čo vyzer¡ dobre v Internet Explorer, m´Å¾e vyzeraÅ¥ hrozn alebo dokonca zr¡Å¾aÅ¥ in prehliadače! Uistite sa, že navrhujete svoje str¡nky, aby ste boli viditeľn aspoň:

Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.