Použitie cookies

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

World Wide Web m¡ množstvo použitia. Niektor z nich eÅ¡te neboli objaven. Nižšie je uveden½ čiastočn½ zoznam druhov webov½ch str¡nok, ktor sº k dispoz­cii. V r¡mci každej hlavnej kateg³rie je toľko pod kateg³ri­, ktor ich nebudem snažiÅ¥ zoznam vÅ¡etk½ch. Budem sa vÅ¡ak snažiÅ¥ daÅ¥ predstavu o odrode tu zaraden­m niekoľk½ch.

Existujº stovky d´vodov, prečo ľudia vyv­jajº webov str¡nky. VyÅ¡Å¡ie uveden kateg³rie sa snažia poÅ¡kriabaÅ¥ povrch, čo je tam vonku. Niektor z t½chto str¡nok stoj­ za to vidieÅ¥ niektor nie sº. Predpoklad¡m, že je to ºsudok volanie na časÅ¥ osoby surfuje na webe.

Nem´Å¾ete pristupovaÅ¥ k Tunelbearcom

T¡to spr¡va zobrazuje Å¡tatistiku použ­vania WordPress ako systm spr¡vy obsahu na webe. Pozri prehľad technol³gi­ pre vysvetlenie na metodiky použ­van½ch v prieskumoch. NaÅ¡e spr¡vy sa denne aktualizujº.

Nie ste schopn­ pr­stup k ITHEMESCOM

 • V½voj mobiln½ch aplik¡ci­
 • iPhone mobiln½ v½voj aplik¡ci­
 • Vyh½banie sa chyb¡m v½voj aplik¡ci­
 • Ako uprednostniÅ¥ funkcie aplik¡cie
 • Typy mobiln½ch aplik¡ci­
 • Mobiln webov str¡nky vs Mobile APP <
 • Ako financovaÅ¥ svoju mobilnº aplik¡ciu

 • QR Code Sledovanie a reportovanie
 • Pre Å¡irok½ marketingov½ dosah, mobiln webov str¡nky je miesto na spustenie

  l> Ak pl¡nujete vytvoriÅ¥ mobilnº pr­tomnosÅ¥ pre vaÅ¡e podnikanie alebo organiz¡ciu jednu z prv½ch ºvah, ktor pravdepodobne pr­du na myseľ, je, či chcete vytvoriÅ¥ mobilnº aplik¡ciu pre použ­vateľov na prevzatie (APP) alebo mobilnº webovº str¡nku, alebo sn¡Ä. Mobiln webov str¡nky a aplik¡cie m´Å¾u vyzeraÅ¥ veľmi podobn na prv½ pohľad a určenie, ktor je najvhodnejÅ¡ie pre vaÅ¡e potreby, bude z¡visieÅ¥ od mnoh½ch faktorov, vr¡tane cieľov½ch skup­n, dostupnho rozpočtu, zam½Å¡Ä¾anho ºÄelu a požadovan½ch funkci­.

  Ak½ je rozdiel medzi mobilnou webovou str¡nkou a aplik¡ciou (aplik¡cia)?

  predt½m, ako budete m´cÅ¥ vyhodnotiÅ¥ v½hody mobilnej webovej str¡nky vs. APP je d´ležit pochopiÅ¥ kľºÄov rozdiely medzi t½mito dvoma. Obe aplik¡cie a mobiln webov str¡nky sº pr­stupn na ručn½ch zariadeniach, ako sº smartf³ny (napr., IPhone, Android a BlackBerry) a tablety.

  Mobiln¡ webov¡ str¡nka je podobn¡ akejkoľvek inej webovej str¡nke v tom, že sa sklad¡ z HTML str¡nok založen½ch na prehliadači, ktor sº prepojen a pr­stupn cez internet (pre mobiln typicky WiFi alebo 3G alebo 4G siete). Zjavn¡ charakteristika, ktor¡ odliÅ¡uje mobilnº webovº str¡nku zo Å¡tandardnej webovej str¡nky, je skutočnosÅ¥, že je určen¡ pre menÅ¡ie ručn zobrazenie a rozhranie dotykovej obrazovky. ÄŒasÅ¥ citliv½ch web design sa st¡va nov½m Å¡tandardom pre webov str¡nky, ktor sº nielen mobiln, ale to m´Å¾e miesiÅ¥ na akkoľvek veľk zariadenie - z plochy až po tablet a ručn smartf³ny.

  Rovnako ako vÅ¡etky webov str¡nky, mobiln webov str¡nky / responz­vne str¡nky m´Å¾u zobraziÅ¥ textov½ obsah, d¡ta, obr¡zky a video. M´Å¾u tiež pristupovaÅ¥ k funkci¡m Å¡pecifick½ch pre mobiln zariadenia, ako je Click-to-Call (na vytočenie telef³nneho č­sla) alebo mapovanie založen na polohe.

  Aplik¡cie sº aktu¡lne aplik¡cie, ktor sº prevzat a nainÅ¡talovan na vaÅ¡om mobilnom zariaden­, sk´r než sa vyd¡vali v prehliadači. Už­vatelia navÅ¡tevujº port¡ly Å¡pecifick pre zariadenia, ako sº Apple App Store, Android Market, alebo BlackBerry App World, aby ste mohli n¡jsÅ¥ a sÅ¥ahovaÅ¥ aplik¡cie pre dan½ operačn½ systm. Aplik¡cia m´Å¾e vytiahnuÅ¥ obsah a ºdaje z internetu, podobn½m sp´sobom na webovº str¡nku, alebo si to m´Å¾e sÅ¥ahovaÅ¥ obsah tak, aby mohol byÅ¥ pr­stupn½ bez pripojenia na internet.

  , ktor¡ je lepÅ¡ia - aplik¡cia alebo mobiln¡ (responz­vna) webov¡ str¡nka?

  Pokiaľ ide o rozhodovanie o tom, či chcete vybudovaÅ¥ nat­vne aplik¡cie alebo mobilnº webovº str¡nku, najvhodnejÅ¡ia voľba skutočne z¡vis­ od vaÅ¡ich cieľov. Ak vyv­jate interakt­vnu hru aplik¡cia pravdepodobne bude vaÅ¡a najlepÅ¡ia možnosÅ¥. Ak je vÅ¡ak vaÅ¡­m cieľom ponºknuÅ¥ mobiln½ obsah na čo najÅ¡irÅ¡ie publikum, potom mobiln webov str¡nky je pravdepodobne sp´sob, ako ­sÅ¥. V niektor½ch pr­padoch sa m´Å¾ete rozhodnºÅ¥, že potrebujete mobilnº webovº str¡nku aj mobilnº aplik¡ciu, ale je to celkom bezpečn povedaÅ¥, že zriedka d¡va zmysel vytvoriÅ¥ aplik¡ciu bez toho, aby ste už mali na mieste mobilnej webovej str¡nky.

  VÅ¡eobecne povedan, mobiln webov str¡nky by mali byÅ¥ považovan za v¡Å¡ prv½ krok pri v½voji mobilnej webovej pr­tomnosti, zatiaľ čo aplik¡cia je užitočn¡ na v½voj aplik¡cie pre veľmi Å¡pecifick½ ºÄel, ktor½ nem´Å¾e byÅ¥ ºÄinne vykonan½ prostredn­ctvom webovho prehliadača.

Webový server

Webové servery môžete chrániť pred zraniteľnosťou aplikácie 4. Tieto útoky zahŕňajú cookie, adresu URL a manipuláciu s tvarmi. Pomocou týchto nastavení definujete webové servery, politiky ochrany a pravidlá o autentifikácii na použitie vo webových aplikáciách Firewall WAF pravidlá. Všeobecné nastavenia vám umožňujú chrániť webové servery pred pomalým útokom HTTP.

Webový server
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.