Sprievodca na webových stránkach Navigation Design vzory

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

Internetová stránka Design Leicester Webová stránka Stavels Leicestershire 495

Nem´Å¾ete pristupovaÅ¥ k Gitbookio

Ako ºÄet uveden½ v skorÅ¡om pr­spevku, nechceme tento blog obmedziÅ¥ len t½m, že z¡sady a vzory nach¡dzajºce sa v knihe. Pre to m´Å¾ete pozrieÅ¥ na naÅ¡e preskºmaÅ¥ časÅ¥ knihy. V duchu, že chcem zdieľaÅ¥ ďalÅ¡­ sºbor princ­pov a vzorov, ktor som použ­val pre dizajn RIA. K½m kniha trv¡ oveľa viac spotrebiteľskej webovej str¡nky orient¡cie, tieto koncepty sº centr¡lne pre podnikov aplik¡cie a n¡vrh aplik¡ci­ na produktivitu a viac Å¡irok½ch ako tie, ktor sa diskutovali v knihe.

S viac spoločnost­, ktor sa obr¡tia na RIA R¡mcov pre v½voj podnikov, tieto vzory obrazovky sº nevyhnutn pre manažrov produktov, dizajnrov UX, informačn½ch architektoch, interakci­ dizajnrov a v½voj¡rov. Vzory silne spoliehajº na princ­py dizajnu desktopov, jemne zmieÅ¡an s mnoh½mi z lepÅ¡­ch zložiek a princ­pov RIA. Zahrnul som 100 pr­kladov na ilustr¡ciu t½chto vzorov, vytiahnut½ch z plochy, flex / vzduchu, Ajax, Laszlo a Silverlight Applications.

master / detail

Master / Detail Screen vzor m´Å¾e byÅ¥ vertik¡lny alebo horizont¡lny. Ide¡lne na vytvorenie efekt­vneho už­vateľskho z¡Å¾itku t½m, že umožňuje už­vateľovi zostaÅ¥ na rovnakej obrazovke pri navig¡cii medzi položkami. Horizont¡lne usporiadanie je dobrou voľbou, keď už­vateľ potrebuje zobraziÅ¥ viac inform¡ci­ v hlavnom zozname ako len niekoľko identifik¡torov - alebo keď je hlavn zobrazenie pozost¡va z množiny položiek, z ktor½ch každ½ m¡ ďalÅ¡ie podrobnosti. Kliknite na miniatºru pre včš­ obr¡zok alebo si stiahnite PDF.

stĺpci Prehľad¡vaÅ¥

Zobrazenie prezerania obrazovky m´Å¾e byÅ¥ vertik¡lne alebo horizont¡lne. Ide¡lne na vytvorenie vlastnho už­vateľskho z¡Å¾itku t½m, že umožňuje už­vateľovi spustiÅ¥ z r´znych vstupn½ch bodov za navig¡ciu do položky (y), ktor majº z¡ujem.

Vyhľad¡vanie / V½sledky

Vzor obrazovky vyhľad¡vania sa m´Å¾e pohybovaÅ¥ od veľmi jednoduchho až pomerne pokročilho. Ide¡lne pre vytvorenie efekt­vneho už­vateľskho z¡Å¾itku t½m, že umožňuje už­vateľovi navigovaÅ¥ priamo na položku alebo sºbor položiek, ktor spĺňajº Å¡pecifick kritri¡.

D¡tov½ sºbor filtrov

Vzor obrazovky DATASET Filter m´Å¾e byÅ¥ vertik¡lny alebo horizont¡lny. Ide¡lne pre vytvorenie efekt­vneho použ­vateľskho z¡Å¾itku t½m, že umožňuje už­vateľovi vylepÅ¡iÅ¥ sºbor zn¡mych ºdajov, alebo ďalej vylepÅ¡iÅ¥ v½sledky vyhľad¡vania.

formul¡re

  • ZmieÅ¡ajte existujºce screenshoty na UI-vzory. OM do vlastn½ch zbierok
  • nahraÅ¥ svoje vlastn screenshoty a pridajte ich do svojich zbierok
  • vr¡tiÅ¥ sa spÅ¥ do zoznamu obrazoviek, ktor sa v¡m p¡Äili

PovoliÅ¥ nahr¡vanie obr¡zkov

Ver­me, že aktivita udržiavania a zberu screenshoty veľkho dizajnu v¡s rob­ skvel½m dizajnrom sami. Dobr½m sp´sobom, ako začaÅ¥ konÅ¡trukčn½ proces, je inÅ¡pirovaÅ¥ t½m, čo in­ urobili predt½m.

UX Zlepšenie rozloženia dizajnu (Z-vzor a F-vzor)

Použ­vateľsk skºsenosti (alebo UX pre kr¡tke) je jedn½m z kľºÄov½ch definujºcich funkci­ ľubovoľnej softvrovej aplik¡cie. Včšina ľud­ m¡ tendenciu myslieÅ¥ si, že UX je to ist ako UI, ale to nie je pravda. UI, alebo použ­vateľsk rozhrania sº len na str¡nke, ktor použ­vateľ spln­ pri použ­van­ softvrovej aplik¡cie. UX vÅ¡ak ďaleko za neho a zaober¡ sa viac s t½m, ako už­vateľ skutočne pracuje s aplik¡ciou, a nie ako on / ona zobrazuje aplik¡ciu. ByÅ¥ IT Web, mobiln alebo dokonca desktopov aplik¡cie, dostupnosÅ¥ hladkho a zjednoduÅ¡enho riadiaceho toku pre použ­vateľa aplik¡cie prejsÅ¥ pomoc, aby sa veci urobili r½chlejÅ¡ie a presne. Okrem toho, najd´ležitejÅ¡ou vecou je, že už­vateľ je motivovan½ použ­vaÅ¥ aplik¡ciu znova. Zl UX, na druhej strane, vždy vedie k tomu, že už­vateľ zistil, že je to zložitejÅ¡ie robiÅ¥ to, čo m¡ v ºmysle urobiÅ¥, a preto nebude chcieÅ¥ aplik¡ciu znova použ­vaÅ¥.

Pokiaľ ide o navrhovanie spr¡vneho UX, kľºÄ je, aby sa použ­vateľ zablokoval vždy. Na tento ºÄel sa v modernom softvri prijat½ rad r´znych techn­k. V mobilnej aplik¡cii je napr­klad Å¡peci¡lna starostlivosÅ¥, aby sa zabezpečilo, že hlavn funkcie a najčastejÅ¡ie použ­van pracovn postupy sº vždy k dispoz­cii v rozsahu dotyku použ­vateľa. Existujº Å¡peci¡lne grafy, ktor tºto podrobnejÅ¡ie ilustrujº, ale to je tma pre in½ čl¡nok. Namiesto toho budeme diskutovaÅ¥ o spoločnejÅ¡ej funkcii pre vÅ¡etky pracovn, webov a mobiln aplik¡cie. To by sa zaoberalo sk´r očami použ­vateľa než jeho zmysel pre dotyk. Ak chcete vypracovaÅ¥, toto je sp´sob, ak½m sa už­vateľsk oči pohybujº cez obrazovku, keď si prezer¡te str¡nku, alebo už­vateľsk rozhranie (UI) aplik¡cie. Podľa v½skumu možno predpovedaÅ¥ určit vzory, pomocou ktor½ch m´Å¾eme posilniÅ¥ naÅ¡e aplik¡cie Å¡truktºrovan­m str¡nok, aby využili tieto regi³ny, kde na n¡vÅ¡teve oč­ použ­vateľa najviac.

Existujº tri najbežnejÅ¡ie vzory rozloženia dizajnu, pokiaľ ide o využitie toho, ako ľudia sn­majº alebo č­tajº prostredn­ctvom dizajnu. Z nich budeme diskutovaÅ¥ o z¡kladn½ch dvoch vzoroch, konkrtne F-vzor a Z-vzor. Tret­, ktor½ je "gutenbergov½ diagram", je zložitejÅ¡ie usporiadanie, ktor sa použ­va hlavne pre textov str¡nky, a možno diskutovaÅ¥ v budºcom čl¡nku.

Vo včšine z¡padn½ch kultºr sa text č­ta z ľavho doprava a up-to-down. Z-vzor použ­va tento koncept pri usporiadan­ r´znych prvkov do Å¡truktºry webovej str¡nky. Ľudsk oči nasledujº tento vzor včšinou na str¡nkach, ktor majº veľk farebn a atrakt­vne grafick prvky. Z-vzor funguje lepÅ¡ie pre looser, riediace webov str¡nky a pre konkrtne str¡nky, ako sº dashboardy, prist¡vacie str¡nky, dom¡ce str¡nky atď.

Počnºc bodom 1 V hornej časti, použ­vateľ skenuje zľava doprava v horizont¡lnej linke, bod 2. Potom oko kles¡ a na ľavej strane str¡nky do bodu 3. Toto je hlavne kv´li č­taniu n¡vykov včšiny ľud­. OpÅ¥, zľava doprava v horizont¡lnej l­nii, oko bude skenovaÅ¥ cez str¡nku do bodu 4. Toto nakoniec bude tvoriÅ¥ imagin¡rny tvar, ako je p­smeno Z.

M¡ r´zne prvky, ako je logo, top navigačn½ panel s odkazmi, veľk½ grafick½ prvok v strede a nejak½ in½ obsah pod ňou. Tak¡to str¡nka je ide¡lna na preuk¡zanie toho, ako funguje z-vzor.

Zakažd½m, keď je vytvoren¡ nov¡ webov¡ str¡nka, dizajnri vyrieÅ¡ia množstvo bežn½ch problmov, ako napr­klad rozloženie, navig¡cia, prihl¡senie, profil a tak ďalej. A tieto problmy sº spoločn, pretože každ¡ nov¡ webov¡ str¡nka ich m¡. Takže nie diviÅ¥, že niekto si vÅ¡imol, že a začal zbieraÅ¥ rieÅ¡enia na ich rieÅ¡enie. Pr¡ve teraz existuje mnoho r´znych webov½ch str¡nok, ktor ponºkajº Å¡irokº Å¡k¡lu web design UI vzory pre to alebo tento problm. V tomto čl¡nku sa pozrieme na dizajnov vzory, ktor budº tento rok trendy, podľa n¡Å¡ho n¡zoru. Tam sº pravdepodobne tis­ce vzorov pre každ½ prvok, takže tam, aby sa tento čl¡nok kr¡tkohol, pozrime sa na iba pÅ¥ vzorov, o ktor½ch nie je tento rok nepochybne trendy.

Rozloženie bez mriežky

MaÅ¥ rozloženie bez kontajnerov v¡m umožňuje zameraÅ¥ pozornosÅ¥ použ­vateľa v½raznejÅ¡ie na obsah a zv½razniÅ¥ jednu spr¡vu naraz, pretože takto zastºpenie sa l­Å¡i od tradičnejÅ¡ieho pr­stupu mriežky. Oči už­vateľov uvidia nezn¡me vzory, a preto dostanete svoju pozornosÅ¥. To m´Å¾e byÅ¥ užitočn pre webov str¡nky, ktor ponºkajº nov služby alebo produkty svojim z¡kazn­kom, pretože je to jeden z pr­stupov, ktor pom¡hajº z¡kazn­kom skutočne c­tiÅ¥ "rozdiel".

karty

Hoci tento vzor bol predstaven½ už d¡vno, je to eÅ¡te jeden z najsilnejÅ¡­ch sp´sobov, ako navrhnºÅ¥ obsah-Å¥ažkº ​​webovº str¡nku a je jedn½m zo z¡kladn½ch funkci­ dizajnu webov½ch str¡nok E-Commerce. To m´Å¾e byÅ¥ aplikovan½ na ak½koľvek typ webovej str¡nky, a d´vodom je, že umožňuje viac položiek na str¡nke, ale z¡roveň neznamen¡, že str¡nka vyzer¡ nepoÅ¡kvrne. Na str¡nke sa str¡nka zd¡ byÅ¥ dobre organizovan¡. Takže to určite bude naďalej jedn½m z najºÄinnejÅ¡­ch modelov UI.

jedna webov¡ str¡nka str¡nky

Dokonca aj niektor webov giganti, ako napr­klad Gmail, Spotify, a TUMBER, použ­vajº tento jednorazov½ pr­stup, pretože majº tendenciu umožniÅ¥ použ­vateľom splniÅ¥ svoje ºlohy a ciele na jednej str¡nke. Tento vzor je jedn½m z najlepÅ¡­ch vzorov webov½ch aplik¡ci­, čo je d´vod, prečo je to pr­liÅ¡ dobr, aby sa vynechali.

Webové dizajn Ceny 2020 Webby Mark Web Design Playa del Carmen

Náklady, funkcie, funkcie, ktoré majú vplyv na cenu vašej dokonalej digitálnej tváre. Čo by ste mali stráviť a čo môžete očakávať od vašej investície

Webové dizajn Ceny 2020 Webby Mark Web Design Playa del Carmen
Ние използваме бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Като използвате уебсайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Позволяват "бисквитки"