Prvok inline

HTML element označuje, že priložen½ text je kr¡tky inline cit¡cia. Včšina modern½ch prehliadačov to implementuje t½m, že obklopuje text v ºvodzovk¡ch. Tento prvok je určen½ na kr¡tke kot¡cie, ktor nevyžadujº preruÅ¡enia odseku; Pre dlh cit¡cie použ­vajº prvok.

atribºty

T¡to Å¡abl³na cit¡cie 1 sa použ­va na vytvorenie cit¡ci­ pre webov zdroje, ktor nie sº charakterizovan in½m Å¡abl³nom CS1. Nepouž­vajte tºto Å¡abl³nu v časti "Extern odkazy".

obsah

  • V½voj mobiln½ch aplik¡ci­
  • iPhone mobiln½ v½voj aplik¡ci­
  • Vyh½banie sa chyb¡m v½voj aplik¡ci­
  • Ako uprednostniÅ¥ funkcie aplik¡cie
  • Typy mobiln½ch aplik¡ci­
  • Mobiln webov str¡nky vs Mobile APP <
  • Ako financovaÅ¥ svoju mobilnº aplik¡ciu

kr¡sna cit¡cia m´Å¾e urobiÅ¥ v¡Å¡ deň. Buď to twitter alebo osobn posolstvo, siln¡ myÅ¡lienka vždy rozsvieti deň. Z firemn½ch prezent¡ci­ na vysokoÅ¡kolsk projekty, cit¡cie a idiomy sa použ­vajº vo vÅ¡etk½ch oblastiach života. M´Å¾u byÅ¥ použit na zv½Å¡enie komunik¡cie, ako aj komunikovaÅ¥ myÅ¡lienku overavejÅ¡­m sp´sobom. Tu sº niektor z top webov½ch str¡nok pre vÅ¡eobecn a inÅ¡pir¡cie cit¡cie:

Bray Quotes

jeden z popredn½ch webov½ch str¡nok, pokiaľ ide o ºvodzovky a cit¡cie; Brany Quotes m¡ rad r´znych tm, aby sa postaral. Webov¡ str¡nka bola akt­vna takmer jeden¡sÅ¥ rokov. Obsahujº cit¡t dňa a umožn­ v¡m prezeraÅ¥ predmety, ako sº kv­zy, slov¡, autori, profesie atď.

wikiquote

primerane dobre umiestnen na cit¡ci¡ch - z³na, webu, ¬Think existuje už­vateľovi možnosÅ¥ zaregistrovaÅ¥ sa a robiÅ¥ pr­spevky, posielaÅ¥ karty, hlasovaÅ¥ za cit¡cie a oveľa viac, okrem použitia ºvodzoviek a zistenia prostredn­ctvom autorov, kľºÄov½ch slov a in½ch podmienok.

Prepáčte, že ste boli zablokovaní

T3 Šablóna rámca pre Joomla 3. Použitie bootstrap

Prepáčte, že ste boli zablokovaní
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.