Ako rozvíjať webové stránky ako reddit

Ak tr¡vite veľa času online, je pravdepodobn, že ste počuli o Reddit. Str¡nka sa ºÄtuje ako "predn¡ strana internetovho internetu" a to nie je pr¡zdny chv¡ly: Od tohto p­sania je Reddit siedme najobľºbenejÅ¡ie str¡nky v Spojen½ch Å¡t¡toch, podľa Alexa a 18. po celom svete. Takže, čo presne je reddit? V podstate je to mas­vna zbierka f³r, kde ľudia m´Å¾u zdieľaÅ¥ spr¡vy a obsah alebo komentovaÅ¥ pr­spevky in½ch ľud­. Tu je vÅ¡etko, čo potrebujete vedieÅ¥.

ÄŽalÅ¡ie č­tanie

Reddit je rozdelen½ do viac ako mili³n komun­t zn¡mych ako "Subreddits", z ktor½ch každ½ pokr½va inº tmu. N¡zov SUBREDADIT zač­na / r / r /, ktor½ je sºÄasÅ¥ou URL, ktor½ reddit použ­va. Napr­klad, / RBA je subredadit, kde ľudia hovoria o N¡rodnej basketbalovej asoci¡cii, zatiaľ čo / r / boardGames je subredadit pre ľud­ diskutovaÅ¥ o stoln hry. To sº priame subredits, ale m´Å¾u dostaÅ¥ divn, ako / r / birdswithitharms, subredadit venovan½ obr¡zkom vt¡kov ... s rukami.

Ak sa prv½kr¡t pozer¡te na Reddit, m´Å¾ete byÅ¥ trochu zmten½ t½m, čo vid­te, takže tu je r½chly rundown. Domovsk¡ str¡nka (alebo "Front Page") v¡m uk¡Å¾e r´zne pr­spevky, ktor sº v sºÄasnosti trendy na str¡nke, vytiahnut z r´znych podsedov. Tieto pr­spevky m´Å¾ete triediÅ¥ kliknut­m na jednu z ikon na menu p¡sky umiestnenej pod textovou pol­Äkou VytvoriÅ¥ pr­spevok. Tieto ikony vyrieÅ¡ia pr­spevky najlepÅ¡ie, horºce, nov, top, alebo stºpajºce.

Stiahnite si modern½ prehliadač:

    Redizajn architektºry naÅ¡ej ploÅ¡iny Frontend. <
  • Nov funkcie od End- na konci prostredn­ctvom prototypovania, valid¡cie, implement¡cie, spustenia a nepretržitej iter¡cie.
  • Vytvorenie modern½ch už­vateľsk½ch skºsenost­ pre pr­stup k obsahu a komunit¡m na Reddit. <
  • Vytvorenie technickho nad¡cie pre budºce funkcie a skºsenosti.
  • Budovanie platformy, ktor¡ je vysoko dostupn¡, n­zka a v internetovom meradle.

Poslan­m t­mu webovej platformy je navrhnºÅ¥, preskºmaÅ¥ a vytvoriÅ¥ sol­dny z¡klad pre naÅ¡e webov a mobiln produkty. Okrem toho zav¡dzame najlepÅ¡ie postupy na vybudovanie vlastnost­ naÅ¡ej platformy.

Ako hlavnho softvrovho inžiniera v t­me webovej platformy, budete zodpovedn­ za navrhovanie pevnho z¡kladu pre naÅ¡e webov a mobiln v½voj. Budete maÅ¥ firmu Å¡irok½ rozsah, vplyv a zodpovednosÅ¥ pri formovan­ budºcnosti v½voja webovho v½voja na Reddit.

T¡to ºloha n¡m umožn­ realizovaÅ¥ jeden z najd´ležitejÅ¡­ch projektov pre spoločnosÅ¥ teraz - kompletn½ redesign mobilnho a webovho z¡Å¾itku. ÄŒasÅ¥ zodpovednosti tejto ºlohy bude vlastniÅ¥ n¡vrh a vykonanie kompletnho redesign webovej str¡nky Reddit na mobilnom aj ploche. V tejto ºlohe budete maÅ¥ Å¡ampi³n v½beru technol³gi­, najlepÅ¡ie postupy v produktoch REDDIT'S Web a MobileWeb. Budete p´sobiÅ¥ ako architekt pre v½voj technol³gie Frontend na Reddit.

Ned¡vny v½voj ukazuje vzÅ¥ah medzi Q & A Webov str¡nky využ­vajºcimi a použ­vateľmi s rozÅ¡­ren½m cieľom interakt­vnych a nov½ch foriem mdi­. Dnes komunitn webov str¡nky na b¡ze Q & A (ot¡zka a odpovedanie) sa ºspeÅ¡ne z­skali prostredn­ctvom participat­vnej platformy. Od svojho vzniku sa rozv­ja vo svete a umožnilo použ­vateľom spolupracovaÅ¥ pri p½tan­ a odpovedan­ na ot¡zky. Tu Reddit prich¡dza ako najobľºbenejÅ¡ia platforma pre objavovanie toho, čo sa deje okolo a dokazuje to tagline "Front Page of Internet" .It poskytuje otvorenº platformu na ºÄasÅ¥ a voľn diskusie o stovk¡ch r´znych tm, ako je z¡bava, politika, vyn¡lezy atď zdieľanie ich n¡zorov. Reddit Web Development vzal jedinečn½ pr­stup t½m, že sa vÅ¡etko deje tak organicky, v čase, keď sa spoločnosti snažili vybudovaÅ¥ komunity, naj­majº veľk množstvo komunitn½ch manažrov a zameralo sa na stratgiu Spoločenstva.

Gogulf Web Design Dubai profil v StartupXplore

Navrhujeme a vyvíjame webové stránky pre spustenie v Manchestri a celoštále. Ubytovanie sortimentu rozpočtov a požiadaviek.

Gogulf Web Design Dubai profil v StartupXplore
Ние използваме бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Като използвате уебсайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Позволяват "бисквитки"