Webová stránka šablóny vs. rámcová webová stránka, ktorá je vhodná pre vašu firmu finančného plánovania

Rovnako ako s autami, ktor mus­te vidieÅ¥, čo je pod kapucňou ", aby ste povedali, či je webov¡ str¡nka Å¡abl³na alebo nie - vÅ¡etko z¡vis­ od z¡kladnho r¡mca webovej str¡nky, e. . Ak¡ platforma je webov¡ str¡nka založen¡ na a akº značku sa použ­va na v½voj lokality. AvÅ¡ak nepochybne najbežnejÅ¡ie webov str¡nky Å¡abl³n sº wordpress str¡nky. ÄŽalÅ¡ie platformy bežne použ­van na webov str¡nky Å¡abl³ny zahŕňajº Drupal a Joomla, hoci Å¡abl³ny webov str¡nky by mohli byÅ¥ duplikovan z čohokoľvek.

Rozv­jaÅ¥ tmy CMS r½chlo a efekt­vne a z¡roveň poskytuje flexibilitu a jednoduchosÅ¥ použitia pre koncov½ch už­vateľov

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

T¡to rel¡cia stavia na konceptoch zaveden½ch v švode na webov str¡nky (HTML / CSS) a pokr½va, ako použ­vaÅ¥ r¡mce a Å¡abl³ny, aby ste začali, ako ich prisp´sobiÅ¥ zmenou CSS, Tantalizačn½m bitom Javascriptu, A ako referencia knižnice. Na konci laborat³ria budete maÅ¥ kostru rozÅ¡­riteľnej, mobilnej portf³liovej str¡nky.

Å¡abl³ny a r¡mce

Pri v½voji novej webovej str¡nky, najlepÅ¡­ sp´sob, ako z­skaÅ¥ n¡pady a učiÅ¥ sa, je pozrieÅ¥ sa na in webov str¡nky a n¡jsÅ¥ veci, ktor v¡s inÅ¡pirujº. Pozrite sa na usporiadanie str¡nok, farieb, interaktivity a Å¡truktºry, ktor sa v¡m p¡Äia, a implementovaÅ¥ ich na vlastnej lokalite.

Neexistuje žiadny d´vod na obnovenie kolesa! Pre mnoh ºlohy a rozvrhnutie budº existovaÅ¥ Å¡abl³ny, ktor si m´Å¾ete stiahnuÅ¥, upraviÅ¥, prisp´sobiÅ¥ a vytvoriÅ¥ si vlastn. Včšina z nich je dokonca dostupn¡ open source bez n¡kladov. Å abl³ny poskytujº k³d pre v¡s Zač­name na vaÅ¡ej str¡nke. R¡mcov r¡mce sº Å¡abl³ny, ktor poskytujº k³d pre spoločn komponenty a ºlohy, ktor budº chcieÅ¥ dokončiÅ¥ na vaÅ¡ich webov½ch str¡nkach. Å abl³ny a r¡mce sº navrhnut tak, aby boli z¡kladom pre zmenu a stavaÅ¥.

R¡mec bootstrap

R¡mec sa dnes zameriavame, sa naz½va bootstrap. Bootstrap je mimoriadne popul¡rny r¡mec webov½ch str¡nok postaven½ s HTML, CSS a Javascript. R¡mec znamen¡, že mnoh prvky str¡nky, spoločn funkcie a z¡kladn komponenty sº už vytvoren pre v¡s, aby ste mohli použ­vaÅ¥ a prisp´sobiÅ¥. M´Å¾ete použiÅ¥ kusy r¡mca a prisp´sobiÅ¥ kusy a komponenty pre svoju vlastnº str¡nku a dokonca si vytvorte vlastn. Komponenty m´Å¾u byÅ¥ prisp´soben pomocou HTML, CSS (pre Å¡t½l) a JavaScript (pre funkčnosÅ¥, tj čo sa stane, keď kliknete na niečo). Bootstrap bol vyvinut½ Twitter, a je jedn½m z najbežnejÅ¡­ch r¡mcov pre webov str¡nky na webe dnes. Viac č­tania na bootstrap, vr¡tane mnoh½ch pr­kladov, možno n¡jsÅ¥ na domovskej str¡nke bootstrap.

Sharp Design Smart Platform

  • kontajneryVector, hashset, hashmap, deque
  • struningsstring, atomicstring, stringbuilder, cstring
  • reference countingRefconted, refrtr
  • MEMORYPTRUTIL . (STD :: Unique_PTR Utilities), alok¡tor. (MACROS MEMORY UMIESTNENIA)
  • funktory, z¡vzn.
  • z¡vitovky. , Z¡vitov oblasti.
  • compil-time sp­nač macroscompiler. (e., Kompil¡tor (GCC)), CPU. (napr., WTF_CPU_ARM_NEON),
  • R´zneNentoncopyable. (WTF_MAKE_NONCOPYABLE), STDLIBEXTRAS. (Define_static_local atď.), Okno. , CryptographicalsRandomNumber. , AutoReset. , Nepovinn.

Z¡vislosÅ¥-mºdry, WTF nem´Å¾e z¡visieÅ¥ od in½ch z¡hlavie blikania, vr¡tane sºborov pod in½mi platformami / podadres¡rmi, pretože WTF je knižnica, ktor¡ m´Å¾e byÅ¥ označovan¡ kdekoľvek v blikan­. WTF v podstate m´Å¾e z¡visieÅ¥ len od z¡kladne.

Hlavn½ k³d Blikanie (jadro a moduly) nem´Å¾e priamo z¡visieÅ¥ od z¡kladne. Hlavn½m cieľom je obmedziÅ¥ to, čo blinkov jadro m´Å¾e použiÅ¥, takže blink Core Code by nepouž­val knižnice zak¡zan v blikan­ n¡hodne (napr­klad STD :: String alebo STD :: Vektor).

N¡Å¡ pr­stup je tu, aby sa WTF a in¡ platforma / komponenty br¡ny použ­vania z¡kladn½ch knižn­c. K platforme / (vr¡tane WTF) m´Å¾e priamo z¡visieÅ¥ od z¡kladne a ak niektor z z¡kladn½ch funkci­ stoj­ za to maÅ¥ v blikan­, WTF ich m´Å¾e vystaviÅ¥ sp´sobom, ktor½ ich m´Å¾e ľahko použiÅ¥. Tak¡to knižnica zvyčajne by bola tenk¡ obal pr­sluÅ¡nej z¡kladnej funkcie.

Snaž­me sa odstr¡niÅ¥ duplicitn funkcie medzi WTF a z¡kladňou. Historicky, WTF bol vyvinut½ ako samostatn¡ knižnica, takže st¡le existuje mnoho prekr½van­. Chceme nakoniec delegovaÅ¥ čo najnižšiu implement¡ciu na z¡kladňu čo najviac.

Katal³g knižn­c

R¡mec je z¡kladnou Å¡truktºrou, ktorº vytv¡ra v½voj¡r pri vytv¡ran­ webovej str¡nky. Myslite na to ako sºbor n¡strojov. R¡mcov r½chlosti času v½voja poskytovan­m v½chodiskovho bodu pre lokalitu, poskytuje konzistenciu v k³dovan­ t½m, že uľahčuje optovn použitie k³du a poskytuje ľahko pr­stup k umiestneniu pre v½voj¡rov prvkov často. Tento r¡mec je dod¡van½ s viac ako 70 webov½mi Å¡abl³nmi postaven½mi s r¡mcom.

ÄŒo je zahrnut

Ak hľad¡te r¡mec a dokončen projekty pre n¡Å¡ Dreamweaver alebo Expression Web Tutorials Toto je bal­k, ktor½ hľad¡te. Zahŕňa vÅ¡etko, čo potrebujete pre kurzy.

Skontrolujte, či webová stránka používa Analytics

Keď ste komole webová stránka a myslíte, wow to je skvelá webová stránka a zázrak, akú platformu bola postavená, ale potom ste si zapustili, ako ste

Skontrolujte, či webová stránka používa Analytics
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.