Webová lokalita online portfóliu

Vytvorenie webovej str¡nky portf³lia je oveľa jednoduchÅ¡ie ako kedysi. Nemus­te sa naučiÅ¥ HTML a CSS alebo spoliehaÅ¥ sa na niekoho inho, ​​aby ste v¡m predstavili alebo vaÅ¡e podnikanie v žiarivom svetle. Teraz m´Å¾ete vytvoriÅ¥ veľmi profesion¡lne portf³lio v minºtach. Budete musieÅ¥ použ­vaÅ¥ myÅ¡.

Pracujete tvrdo na vytvorenie produktu alebo služby a tvrdo pracujete, aby ste sa snažili byÅ¥ najlepÅ¡­, že m´Å¾ete byÅ¥. To je dan¡. Neznamen¡ to vÅ¡ak, že mus­te pracovaÅ¥ extra Å¥ažko prezentovaÅ¥ svoju pr¡cu.

Ak m¡te čo uk¡zaÅ¥, je to takmer smieÅ¡ne jednoduch. Skºste portf³liov n¡stroje op­san nižšie. Každ½ z nich v¡m d¡ žiariv svetlo, ktor hľad¡te. Dostanete ho vo forme oka-lovu a zapojiÅ¥ webovº str¡nku portf³lia s niekoľk½mi kliknutiami myÅ¡i.

Elementor Page Builder

Elektory vyrieÅ¡il v½znamn½ problm budovania webov½ch str¡nok - pocit obmedzenia určit½m dizajnom tmy. To je skvel¡ spr¡va pre dizajnrov s webov½mi str¡nkami portf³lia, ktor­ chcº zlepÅ¡iÅ¥ svoju vizu¡lnu prezent¡ciu.

Pomocou elegancie, vytvor­te webovº str¡nku portf³lia z frontedu. Budete maÅ¥ vždy ºplnº kontrolu nad prisp´soben­m každej časti svojich str¡nok, či už je to portf³lio str¡nky, galria str¡nka, blog alebo akºkoľvek inº str¡nku.

T¡to voľn¡ str¡nka Open-source Builder je super-r½chly, postaven½ s najpr­snejÅ¡­mi Å¡tandardmi k³dovania. Pracuje s akoukoľvek tmou alebo Å¡abl³nou, ktorº si vyberiete, a dod¡va sa s viac ako 130 n¡vrh¡rmi Å¡abl³n. Elektorom je v½voj¡rsky priateľsk½, a m¡ veľkº v½voj¡rovº komunitu, ktor¡ ju podporuje.

Zatiaľ čo bezplatn¡ verzia m´Å¾e pre založenie, mali by ste tiež pozrieÅ¥ na to, čo ponºka verzia PRO ponºknuÅ¥. Pro Funkcie zahŕňajº vynikajºci pracovn½ tok, marketingov integr¡cie a vizu¡lny formul¡r Builder. Tieto funkcie robia elementor pre najvyÅ¡Å¡iu voľbu pre ak½koľvek profesion¡l WordPress.

Mobiln webov str¡nky Builder

mobiris by bol ďalÅ¡ou vynikajºcou voľbou. Vzhľadom k tomu, že je to offline staviteľ, nie ste viazan­ na žiadnu platformu a m¡te ºplnº kontrolu nad t½m, ako sa rozhodnete ­sÅ¥ o budovan­ perfektnho online portf³lia alebo akhokoľvek inho typu webovej str¡nky.

VÅ¡etko o použ­van­ Mobirise je intuit­vne. Je to vÅ¡etko drag and drop, takže nikdy nebudete maÅ¥ potrebu k³dovania, je to tiež blesk, a vaÅ¡e str¡nky alebo portf³lio je zaručen, že je 100% mobiln½ priateľsk½.

Neexistuje žiadny nedostatok webov½ch str¡nok a webov½ch str¡nok budovy na trhu, a existuje viac ako niekoľko veľmi dobr½ch. M´Å¾e to byÅ¥ v½zva n¡jsÅ¥ ten, ktor½ bude najlepÅ¡ie vyhovieÅ¥ vaÅ¡im potreb¡m, nehovoriac o čase, keď v¡s m´Å¾e vezme na vyhľadanie vyhľad¡vania.

Chcete z­skaÅ¥ čo najviac za svoje peniaze, a nie buďte svoj rozpočet v procese. Dobrou spr¡vou je, že n¡stroje, ktor považujeme za najlepÅ¡ie na trhu, sº celkom cenovo dostupn. Niektor sº eÅ¡te zadarmo; za určit½ch podmienok.

Po prv, chceÅ¡ niečo, čo spĺňa vaÅ¡e potreby, ale nezaÅ¥ažuje v¡s hostiteľom high-end funkci­, na ktor ste nemali použ­vaÅ¥. Po druh, vÅ¡etky tieto n¡stroje sa spoliehajº na funkčnosÅ¥ Å¥ahania a poklesu, ktor¡ sa premieta do jednoduchosti použ­vania a včšej produktivity budovania webu. M´Å¾eme tiež pridaÅ¥ cenovº dostupnosÅ¥ ako kľºÄov½ d´vod, a skutočnosÅ¥, že použitie ich m´Å¾e uÅ¡etriÅ¥ tony v rozvojov½ch n¡kladoch a rob­te z¡zraky pre vaÅ¡u n¡vratnosÅ¥ invent¡ra.

Cornerstone v¡m umožňuje preskºmaÅ¥ v½sledky aktivity vaÅ¡ej str¡nky v re¡lnom čase. Jeho vedľajÅ¡ia strana, interakt­vny displej umožňuje, aby ste videli v½sledky drag a drop edits a prisp´sobenia, pretože sa vyskytnº, takže je ľahk vidieÅ¥, ako by ste mohli ovplyvniÅ¥ vaÅ¡e usporiadanie ako celok.

Tento interakt­vny z¡kladn½ kameň je definit­vny časov½ Å¡etrič, rovnako ako d¡vaÅ¥ zv½Å¡enie vaÅ¡ej produktivity. Urob­ pre teba niečo in. Je to oveľa jednoduchÅ¡ie vybudovaÅ¥ vysoko Å¡truktºrovanº webovº str¡nku. To je niečo, čo chcete dosiahnuÅ¥ v každom pr­pade, ale m¡ mimoriadny v½znam v webov½ch str¡nkach typu portf³lia.

Cornerstone bol p´vodne vydan½ ako prmiov½ prmok poprednho tmu WordPress, X Theme. R½chlo sa chytil, a kr¡tko potom sa uvoľnil ako samostatn½ plugin, ktor½ m´Å¾e byÅ¥ použit½ s akoukoľvek tmou WordPress. Urobte si niekoľko minºt, aby ste sa pozreli do detailov tohto inovat­vneho staviteľa / editora str¡nok drag-and-drop. Uvid­te, prečo sed­ v čele triedy najlepÅ¡­ch n¡strojov na rok 2016.

snappages je dobre pomenovan½. Vyberte si jednu z jeho modern½ch, profesion¡lnych tm, ktor chcete prisp´sobiÅ¥, ako vid­te fit. R½chlo zist­te, že editor HTML5 Drag-and-drop vytv¡ra str¡nku budovy a budovy webov½ch str¡nok, zaklapnite. M´Å¾ete dokonca urobiÅ¥ niektor alebo vÅ¡etky vaÅ¡e pr¡ce na tablete. Tento n¡stroj je optimalizovan½ dotykov½ displej, takže m¡te vždy možnosÅ¥ pracovaÅ¥ v poč­tači a z v¡Å¡ho prehliadača, alebo odkiaľkoľvek byÅ¥ s tabletom.

Nie je potrebn žiadne k³dovanie. ÄŒi už budujete Å¡tandardnº webovº str¡nku, responz­vne webov str¡nky, blog, elektronick obchodn str¡nky alebo webovº str¡nku portf³lia, čoskoro zist­te, že ste pokryt. Je to pozoruhodne ľahko použiteľn a n¡jdete podporn½ t­m je užitočn½, priateľsk½ a sº tam vždy pre v¡s.

Žiadny obchod nie je kompletn½ bez webovej str¡nky. ÄŒi už pred¡vate online alebo je potrebn prezentovaÅ¥ svoje portf³lio, webov¡ str¡nka prinesie vaÅ¡e podnikanie do pozornosti. Zv½Å¡te predaj a zap´sobte na svojich z¡kazn­kov s kr¡snou webovou str¡nkou, ktor¡ m´Å¾e byÅ¥ postaven¡ za menej ako minºtu.

Bitrix funkcie

Každ podnikanie potrebuje webovº str¡nku, či pred¡vate online alebo nie, ľudia budº vyhľad¡vaÅ¥ inform¡cie online o vaÅ¡om podnikan­, ktor majº webovº str¡nku, v¡m pom¡ha byÅ¥ jedn½m na vzdel¡vanie verejnosti, aj keď budovanie webov½ch str¡nok m´Å¾e byÅ¥ zastraÅ¡ujºci MyÅ¡lienka, Bitrix rob­ to jednoduch a r½chle tu sº niektor z najobľºbenejÅ¡­ch funkci­, ktor ponºkame použ­vateľom, keď budujº svoje str¡nky prostredn­ctvom naÅ¡ich služieb

Å pecifick Å¡abl³ny priemyslu

Každ¡ spoločnosÅ¥ nebude chcieÅ¥ rovnak½ Å¡t½l alebo dizajn. ReÅ¡taur¡cie budº maÅ¥ in½ Å¡t½l ako spoločnosÅ¥, ktor¡ pred¡va oceľov tyče pre stavebn pos¡dky. Vyberte si Å¡abl³nu Å¡pecifickº pre odvetvie, ktor¡ v¡m pom´Å¾e vybudovaÅ¥ vhodnº a relevantnº str¡nku r½chlejÅ¡ie. Tieto Å¡abl³ny m´Å¾u byÅ¥ tak jednoduch alebo komplikovan, ako chcete, s možnosÅ¥ou prisp´sobiÅ¥ svoje str¡nky na vaÅ¡e presn sympatie. Spoločnosti m´Å¾u dokonca pred¡vaÅ¥ v½robky zo svojich str¡nok s funkciami elektronickho obchodu.

Stavitelia webov½ch str¡nok sº najjednoduchÅ¡­ sp´sob, ako vytvoriÅ¥ novº webovº str¡nku pre použ­vateľov, ktor­ majº m¡lo k žiadnemu k³dovaniu alebo programovaniu skºsenost­. ÄŒokoľvek, čo by mohlo byÅ¥ norm¡lne slºÅ¾iÅ¥ ako v½zva pre priemernº osobu, je zjednoduÅ¡en¡ a priveden¡ na intuit­vnu ºroveň. T¡to jednoduchosÅ¥ použitia m¡ r´zne d´sledky. Internetov stavitelia umožňujº použ­vateľom vytvoriÅ¥ online obchody, blogy, časopisy a len o akomkoľvek inom type webovej str¡nky - vÅ¡etky pri pohľade ako profesion¡lne ako str¡nky vytvoren webov½mi v½voj¡rmi.

Ale sº webov str¡nky stavitelia vhodn pre budovanie online portf³lia? Webov¡ str¡nka portf³lia je interpretovou br¡nou na svete. SlºÅ¾i ako sp´sob, ako ľudia, aby si mohli prezeraÅ¥ svoju minulosÅ¥ a celkov½ talent a schopnosÅ¥. Dobr portf³lio m´Å¾e potenci¡lne zarobiÅ¥ jeden z mnoh½ch nov½ch klientov a vedie. Ak je portf³lio zle postaven, vÅ¡ak m´Å¾u trpieÅ¥ profesion¡lnym v½skytom. Je preto dobr½ n¡pad nielenže použiÅ¥ webovº str¡nku Builder, ale n¡jsÅ¥ ten, ktor½ sa star¡ o konkrtny v½klenok.

Jednoduch použitie

N¡dobky webov½ch str¡nok sa veľmi ľahko použ­vajº. Cel½ proces umožňuje vysokº ºroveň prisp´sobenia, počnºc v½berom Å¡abl³ny, ktor¡ je vhodn¡ pre vaÅ¡e chute. Dizajn a estetick sº v očiach div¡ka, ale naÅ¡Å¥astie včšina staviteľov dnes m¡ mnoho r´znych Å¡abl³n, z ktor½ch si m´Å¾ete vybraÅ¥.

V½ber Å¡abl³ny m´Å¾e byÅ¥ najÅ¥ažšou sºÄasÅ¥ou z¡Å¾itkov z budov webov½ch str¡nok. Predstavujº pl¡tno, na ktor½ch bude zvyÅ¡ok prvkov v¡Å¡ho osobnho miesta upriaÅ¥ inÅ¡pir¡ciou. Po zvolen­ existuje mnoho r´znych konfigur¡ci­ a prisp´soben­, ktor m´Å¾ete urobiÅ¥. VÅ¡etko z pozadia, farieb, fontov, okruhov a Å¡truktºry str¡nky možno zmeniÅ¥ na vaÅ¡e predst¡vky. Včšina webov½ch str¡nok Builder Å¡abl³ny prich¡dzajº s dizajnom a niektor½mi fikt­vnymi stranami. To v¡m m´Å¾e pom´cÅ¥ ponºknuÅ¥ myÅ¡lienku, ako sa vaÅ¡e portf³lio bude pozrieÅ¥ po dokončen­. M´Å¾e v¡m tiež daÅ¥ oveľa jasnejÅ¡­ obraz pr­davkov, ktor m´Å¾ete urobiÅ¥.

ÄŽalÅ¡ou v½hodou použ­vania Å¡abl³n je funkčnosÅ¥, ktorº ponºkajº. M´Å¾ete sºstrediÅ¥ sa na vytvorenie portf³lia bez ob¡v o vÅ¡etky technick bity. VaÅ¡e webov str¡nky budº pracovaÅ¥ tak, ako ju budete potrebovaÅ¥ na-hladko a profesion¡lne. Nebudete sa musieÅ¥ staraÅ¥ o rozbit odkazy alebo text a obr¡zky, ktor sa nezobrazujº spr¡vne. Tieto Å¡abl³ny sº navrhnut tak, aby v¡s tak r½chlo dostali a bežali čo najr½chlejÅ¡ie.

Včšina najlepÅ¡­ch webov½ch str¡nok Stavitelia sº založen na Å¥ahan­ a drop, čo vid­te, je to, čo dostanete (WYSIWYG) form¡ty. To dod¡va už­vateľom vizu¡lny sp´sob, ako zmeniÅ¥ každ½ prvok k³du bez toho, aby ste museli vidieÅ¥ jedno slovo k³dovacieho textu. S potiahnut­m a poklesom je možn upravovaÅ¥ každ¡ časÅ¥ str¡nky rovnak½m sp´sobom, ak½m zmen­te ikony na vaÅ¡om smartf³ne.

RozÅ¡­ren funkcie

Na rozdiel od včšiny pracovn½ch miest, životopis a niektor odkazy nebudº stačiÅ¥, aby ste mohli prist¡Å¥ pr¡cu ako kameraograf. Klienti chcº vidieÅ¥, čo ste schopn­, a sº nepravdepodobn, že si rezervujº kameraker s nič­m, aby sa uk¡zali. To je to, čo rob­ video portf³lio nevyhnutn pre každho nahor a nadch¡dzajºceho vodiča. Je to on-line n¡doba pre vaÅ¡u minulosÅ¥ a sp´sob, ako nechaÅ¥ klientov na to, kto ste a čo mus­te ponºknuÅ¥ ako umelec.

ÄŒ­tajte ďalej, aby ste zistili, ako m´Å¾ete vytvoriÅ¥ impozantn video portf³lio. A Akon¡hle budete hotov­, m´Å¾ete zaviazaÅ¥ do naÅ¡ej galrie online portf³liov½ch webov½ch str¡nok pre inÅ¡pir¡ciu pre vaÅ¡e vlastn webov str¡nky videokameru!

WROXS ASP.NET 2.0 Visual Web Developer 2005 Express Edition Starter Kit David Sussman, Alex Homer Google Knihy

Tento článok popisuje krok pre používateľov, aby všetky webové stránky v internetovej zóne spustili Javascript v programe Internet Explorer, Chrome a Firefox.

WROXS ASP.NET 2.0 Visual Web Developer 2005 Express Edition Starter Kit David Sussman, Alex Homer Google Knihy
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.