Čo je webová stránka a čo je webová stránka

Ahoj a vitajte na Web Technology Core Concepts vo vzdel¡van­. Dozvedeli ste sa, že webov¡ str¡nka je zbierkou sºvisiacich webov½ch str¡nok. Takže, ak chcete vytvoriÅ¥ webovº str¡nku pre seba, mus­te vytvoriÅ¥ webov str¡nky a spojiÅ¥ ich. Spr¡vny? Webov str¡nky sº stavebn bloky webovej str¡nky. Takže, v tomto videu, pokºsime sa pochopiÅ¥ trochu viac o webov½ch str¡nkach. Tu je defin­cia.

Modern webov str¡nky

Najprv sa pozrieme na HTML a jeho ºÄel. Keď vytvor­te dokument v MS Word, zad¡te niektor½ obsah. Obsah nie je nič­m in½m ako obyčajn½m textom, ktor½ pokr½va tmu alebo predmet. Spr¡vny? Včšina z n¡s sa vÅ¡ak pokºsi form¡tovaÅ¥ obsah pomocou položiek, podpoložiek, odsekov, tučn, kurz­vou, atď. Toto z¡kladn form¡tovanie poskytuje Å¡truktºru dokumentu. Bez z¡kladnej Å¡truktºry m´Å¾e byÅ¥ pre č­tačku Å¥ažk pochopiÅ¥ text. Použ­vame HTML, aby poskytli z¡kladnº Å¡truktºru na obsah webovej str¡nky. Mysl­m, že vÅ¡etky tie z¡kladn form¡tovanie vec­ možno vykonaÅ¥ pomocou jazyka HTML. Takže, ak vytv¡rate webovº str¡nku, použijete HTML na definovanie v¡Å¡ho hlavnho obsahu a dajte jej z¡kladnº Å¡truktºru.

šÄel CSS

Akon¡hle budete definovaÅ¥ svoj hlavn½ obsah vo vhodnej Å¡truktºre, možno budete chcieÅ¥, aby sa aktivovalo alebo ºÄinnejÅ¡ie pre čitateľov. M´Å¾ete to urobiÅ¥ použit­m nejakho pokročilho Å¡t½lu k v¡Å¡mu obsahu. Možno budete chcieÅ¥ použiÅ¥ Å¡pecifick½ typ p­sma, veľkosÅ¥ a farbu pre vaÅ¡e okruhy. M´Å¾ete tiež chcieÅ¥ zarovnaÅ¥ svoj text na konkrtnej strane. Možno budete chcieÅ¥ pridaÅ¥ obr¡zok do pozadia niektorho textu. VÅ¡etky takto veci sº vopred Å¡t½lov inform¡cie. Jazyk HTML nepodporuje pokročil½ Å¡t½l, pretože ºÄelom HTML je poskytnºÅ¥ spr¡vnu Å¡truktºru dokumentu. Na použitie preddavku na text použ­vame in½ jazyk, ktor½ je zn¡my ako CSS. CSS znamen¡ kask¡dov Å¡t½lov listy.

šÄel Javascript

HTML a CSS je viac než dosÅ¥ na to, aby sa atrakt­vna a efekt­vna webov¡ str¡nka obsahu, ktor¡ sa odvol¡va na čitateľa. Modern webov str¡nky vÅ¡ak obsahujº aj množstvo interakt­vneho obsahu. M´Å¾ete napr­klad vidieÅ¥ pohybliv½ text a tlačidlo na domovskej str¡nke naÅ¡ej webovej str¡nky. Tam je niekoľko ďalÅ¡­ch interakt­vnych vec­, ako je rolovacie karty. Ak chcete pridaÅ¥ takto interakt­vne funkcie na vaÅ¡e webov str¡nky, mus­te použiÅ¥ nejak½ skriptovac­ jazyk, ktor½ m´Å¾e prehliadač pochopiÅ¥. Javascript je jedn½m z najpouž­vanejÅ¡­ch skriptovac­ch jazykov. Takže m´Å¾ete použiÅ¥ JavaScript na vytvorenie interakt­vneho obsahu na vaÅ¡ich webov½ch str¡nkach. Veľk½! To je pre toto video. Uvid­me sa znova s ​​novou koncepciou. ÄŽakujeme za sledovanie vzdel¡vacieho časopisu. UDRŽUJTE UÄŒIŤANIE A ZAÄŒNAJTE.

Nie ste schopn­ pristupovaÅ¥ k wpewafcom

T¡to webov¡ str¡nka použ­va bezpečnostnº službu na ochranu pred online ºtokmi. Akcia, ktorº ste pr¡ve vykonali, spustili bezpečnostn rieÅ¡enie. Existuje niekoľko akci­, ktor by mohli spustiÅ¥ tento blok vr¡tane odoslania určitho slova alebo fr¡zy, pr­kazu SQL alebo chybn½ch ºdajov.

ÄŒo m´Å¾em urobiÅ¥, aby som to vyrieÅ¡il?

  • Kliknut­m zdieľate na Facebooku (otvor­ sa v novom okne)
  • Kliknut­m zdieľate na Twitteri (otvor­ sa Nov okno)
  • Kliknut­m zdieľajte na Pinterest (otvor­ sa v nov½ch okno)
  • Kliknut­m zdieľajte na LinkedIn (otvor­ sa Nov okno)
  • Kliknut­m zdieľajte na TUMBLR (otvor­ v novom okne)
  • Kliknut­m zdieľajte na Reddit (otvor­ sa Nov okno)
  • Kliknut­m zdieľate na vrecku (otvor­ sa v nov½ch okno)
  • Kliknut­m zdieľate na whatsApp ( Otvor­ sa v nov½ch oknoch)
  • Kliknut­m vytlačte (otvor­ sa v nov½ch okno)
  • viac

Webov¡ str¡nka tiež zn¡ma ako elektronick¡ str¡nka je sºÄasÅ¥ou World Wide Web. Je to ako str¡nka v knihe. Z¡kladn¡ jednotka každej webovej str¡nky alebo dokumentu na webe je webov¡ str¡nka obsahujºca inform¡cie.

Ako môžem nájsť veľkosť súboru a rozmery obrázkov Benchmark Email Knowledgebase

Ak chcete skontrolovať veľkosť a rozmery obrazu na počítači alebo

Ako môžem nájsť veľkosť súboru a rozmery obrázkov Benchmark Email Knowledgebase
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.