Koľko stojí webová stránka

V poslednej dobe bolo veľa kreativity s t½m, ako konzultanti web design ºÄtujº za svoju pr¡cu. Pozrime sa na top pÅ¥ r´znych cenov½ch stratgi­, ktor sº popul¡rne pr¡ve teraz a z­skaÅ¥ nejakº jasnosÅ¥ na profesion¡li a nev½hod¡ch, takže m´Å¾ete zistiÅ¥, čo funguje najlepÅ¡ie pre v¡s. Zostaňte na konci, pretože tam je z¡kladn¡ zložka myslenia, ktorº veľa ľud­ nie je poklepan­, do ktorho rob­ vÅ¡etok rozdiel - najm ak nab­jate high-ticket (5 000 USD - $ 15,000 +) ceny.

Standard / Split

NajobľºbenejÅ¡ou cenovou stratgiou je rozdelenie 50/50, kde zbierate 50% vopred ako vklad, aby ste mohli začaÅ¥. Potom vybudujete vÅ¡etko. Len predt½m, ako spust­te, zbierate posledn 50%. V z¡vislosti od veľkosti projektu (a citlivosÅ¥ klienta) trv¡ zvyčajne medzi jedn½m a tromi mesiacmi.

dobr½

Toto je super jednoduch¡ cenov¡ Å¡truktºra, ktorº každ½ rozumie. Klienti, ktor­ sº intuit­vne očak¡vajº tento typ cenovej Å¡truktºry. M¡ zmysel daÅ¥ v¡m nejak peniaze (ale nie vÅ¡etky) na spustenie. Potom zaplat­te konečn½ ºÄet, keď prevzali vlastn­ctvo pr¡ce.

Klienti tiež zd¡, že (aspoň podvedome) oceňujº tºto cenovº Å¡truktºru, pretože sa c­tia, že ch¡pu, ak sº cel n¡klady a m´Å¾u porovnaÅ¥ vaÅ¡e ceny na in alternat­vy. VÅ¡etko sa zd¡ byÅ¥ skoro jablk¡-to-jablk¡.

zl

Klienti majº pocit, že je tu veľk¡ v½Å¡ka n¡kladov na z­skanie webovej str¡nky. Klienti sa vystraÅ¡ia a nehovoria ¡no - aspoň nie, k½m sa o tom "nemyslia". Takže, budete musieÅ¥ rieÅ¡iÅ¥ n¡mietky ako:

T½ka sa to len jedno-a-hotov projekty bez opakovanho pr­jmu. Ak½koľvek druh opakujºcich sa pr­jmov na hosting, bezpečnosÅ¥ alebo marketing je upsell, ktor½ včšina klientov m¡ tendenciu odmietnuÅ¥. Je to Å¥ažk½ UPSELL, pretože klienti nie sº naozaj hľadajº tieto služby, c­tia sa drah a často, že už majº nejak½ in½ pl¡n (in ako pr¡ca s vami) na mysli ich marketing.

SºÅ¥ažte s cel½m svetom. Nie je to v´bec nezvyčajn pre klientov, aby v¡m poďakovali za v¡Å¡ čas, urobte si n¡vrh, a povedzme, že potrebujº prem½Å¡Ä¾aÅ¥ o tom, porozpr¡vajte sa so svoj­m obchodn½m partnerom, vyhraÅ¥ nov½ projekt prv½, atď Potom si vezmº n¡vrh, do ktorho ste sa naliali A nakupovaÅ¥ ho, aby ste zistili, či m´Å¾u dostaÅ¥ "to ist pre menej." In½mi slovami, myslia na v¡s ako komoditu, ktorº m´Å¾u nahradiÅ¥. Ak nab­jate sadzby s vysok½m l­stkom, pravdepodobne n¡jdu niekoho inho, ​​kto si myslia, že m´Å¾u ponºknuÅ¥ rovnak veci, ktor ponºkate, a oni budº uÅ¡etriÅ¥ 50% alebo viac na projekte - aj keď sa musia vzdaÅ¥ Pohodlie t½m, že pracujete s niek½m, kto nie je miestny.

Zadok tohto cienovho modelu je dosÅ¥ strm¡ a hore nie je vÅ¡etko, čo je skvel. Tak prečo to ľudia robia? Pretože je to do značnej miery pr­stup k hlavnmu prºdu. Je to to, čo ľudia vedia a to, čo klienti skončili. Ale keď lež­Å¡ vÅ¡etko na slnku, m´Å¾ete vidieÅ¥, že to nie je v­Å¥azn¡ stratgia - najm ak ste ceny majº tendenciu byÅ¥ vyÅ¡Å¡ie ako ceny vÅ¡etk½ch ostatn½ch.

hodinov (čas a materi¡ly)

ÄŽalÅ¡­m spoločn½m pr­stupom sa len snaž­ odhadnºÅ¥ hodiny, publikovaÅ¥ hodinovº sadzbu a povedzte klientovi, ktor½ pr¡ve ºÄtujete čas a materi¡ly. Niekedy to m¡ formul¡r, že ste predpredaj svoj čas v mesačn½ch kºsku za zľavnen sadzby. Niekedy len sledujete svoj čas, pracujte, k½m nebudete dokončen¡, potom faktºru klienta.

dobr½

Ak sa do projektu vstºpi do projektu, nez¡lež­ na tom, že ste zaplaten za v¡Å¡ čas bez ohľadu na to, čo.

Klient dostane najnižšiu možnº cenu, pretože s fixn½m cenou projektu mus­te podložiÅ¥ cenu, aby ste predstavovali neočak¡van problmy, ktor vždy vznikajº aj s mal½mi projektmi. Včšina ľud­ podlož­ cenu kdekoľvek medzi 10% a 100%. Napr­klad, ak si mysl­te, že cez projekt a pocit, že je vÅ¡etko, ak vÅ¡etko ide presne podľa pl¡nu, m´Å¾ete vÅ¡etko zraziÅ¥ asi za 40 hod­n. Chcete urobiÅ¥ aspoň 85 dol¡rov za hodinu. Takže, rob­te matematiku (40 hod­n x $ 85) a pr­Äte s $ 3,400. Ale nič nejde presne podľa pl¡nu, takže pridajte ďalÅ¡­ch 50% na ºÄet pre rozsah creep a ďalÅ¡ie neočak¡van ot¡zky. Konečn¡ cena sa st¡va 5 100 dol¡rov. Potom, možno ste zaokrºhlen na 4,900 dol¡rov, takže cena c­ti trochu lepÅ¡ie, vpravo?

Ale čo keď vÅ¡etko ide o niečo lepÅ¡ie, ako očak¡vate a nepotrebujete extra 50% "neočak¡vanho" času? No, s hodinovou faktur¡ciou, nenech¡vate svoj čas a klient m¡ len fakturovan½ za v¡Å¡ aktu¡lny čas. Takže z­skajº projekt $ 5,000 za $ 3,400.

Dôležitosť ikon vo vašej webovej stránke

Vaša značka potrebuje súbor ikon, ktoré sú pre ňu jedinečné. Toast ponúkajú ikony Design Services na vytvorenie nájdených Ikony na mieru pre vaše podnikanie. Získajte bezplatnú ponuku.

Dôležitosť ikon vo vašej webovej stránke
Ние използваме бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Като използвате уебсайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Позволяват "бисквитки"